Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2004 is de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten zoals verwacht weer toegenomen ten opzichte van 2003. Door het droge weer in 2003 was uit- en afspoeling vanaf landbouw- en natuurgronden namelijk lager dan gemiddeld. Door maatregelen bij de industrie en bij stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties is de belasting in de periode 1990-2004 aanzienlijk gereduceerd.

Stof/doelgroepBelasting van het oppervlaktewater
 19901995200020032004
      
 miljoen kg    
      
Stikstof-totaal (als N)     
Industrie 12,56,234,303,123,74
Consumenten1,821,411,040,8410,668
Landbouw54,671,673,133,655,3
Atmosferische depositie 12,113,111,110,410,2
Riolering en waterzuivering42,638,630,825,425,2
Overige doelgroepen0,3560,4040,4961,0020,773
Totale belasting12113112174,595,8
      
Fosfor-totaal (als P)     
Industrie 113,471,840,4570,332
Consumenten0,2780,2100,1570,1250,099
Landbouw4,325,386,063,234,84
Riolering en waterzuivering6,563,753,002,952,88
Overige doelgroepen0,01650,09840,01980,02420,0167
Totale belasting22,212,911,16,788,17
      
Bron: Emissieregistratie (2006)CBS/MNC/jun06/0192

Uit- en afspoeling in 2003 lager door droogte

In 2003 was de totale belasting met nutriënten aanzienlijk lager dan in andere jaren. Dat komt omdat de belangrijkste bron 'uit- en afspoeling van landbouw- en natuurgronden' (Doelgroep Landbouw) door de droogte beduidend lager was. In 2004 lag de uit- en afspoeling weer op een hoger niveau.

Lozingen vanuit puntbronnen aanzienlijk gesaneerd

Door bronmaatregelen in de industrie is bij zowel fosfor als stikstof al een aanzienlijke afname van de belasting bereikt. Bovendien wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties steeds meer gedefosfateerd en gedenitrificeerd (end-of-pipe maatregel). Dit leidt tot een extra vermindering van de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater.

Beleid

In het kader van internationale afspraken moeten de emissies van fosfor en stikstof sterk worden verminderd.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2006). Jaarcijfers 2004. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De cijfers van de atmosferische depositie van stikstof zijn exclusief de depositie op de Noordzee. Deze hoeveelheden bedragen ruim twee maal de depositie op de binnenwateren en zijn weggelaten omdat ook de registratie van andere emissiebronnen naar zoute wateren nog onvolledig is. De hoeveelheden depositie die in het rioolstelsel terecht komen, zorgen indirect nog voor een extra belasting van het oppervlaktewater via overstorten, regenwaterriolen en effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vrachten zijn toegerekend aan Riolering en Waterzuivering van de doelgroep Actoren in de waterketen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2004 (indicator 0192, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.