Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen afval daalt. Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en steeds minder afval wordt gestort.

Doelgroep Beheer1) 1990 1995 2000 2003 2004
             
    miljoen kg2)      
             
TOTAAL Totaal 50 920 52 765 63 242 61 620 61 284
  nuttige toepassing 31 355 38 435 50 925 49 940 50 923
  verbranden 3 885 4 695 7 083 8 202 7 904
  storten 13 875 8 215 4 832 2 751 1 783
  lozen/overig3, 4) 1 805 1 420 402 728 673
             
Consumenten totaal 6 195 7 320 8 650 8 809 9 085
  nuttige toepassing 985 2 925 3 875 4 510 4 803
  verbranden 1 925 1 865 3 485 3 633 3 910
  storten 3 285 2 530 1 290 519 283
  lozen 0 0 0 147 89
             
Verkeer en vervoer totaal 1 285 1 090 853 748 730
  nuttige toepassing 1 060 990 788 393 394
  verbranden 70 60 22 11 16
  storten 155 40 43 49 47
  lozen 0 0 0 295 273
             
Land- en tuinbouw totaal 2 340 2 405 2 497 2 436 2 385
  nuttige toepassing 1 960 2 025 2 445 2 358 2 361
  verbranden 75 75 43 66 12
  Storten 305 305 9 10 11
  lozen 0 0 0 2 1
             
Industrie totaal 19 990 20 130 19 312 17 593 16 902
(incl. raffinaderijen)5) nuttige toepassing 13 880 16 240 16 464 14 862 15 292
  verbranden 645 890 1 400 1 682 965
  storten 3 660 1 580 1 046 886 465
  lozen 1 805 1 420 402 163 180
             
HDO totaal 3 990 4 105 4 894 4 979 5 005
  nuttige toepassing 740 1 580 2 726 2 662 2 777
  verbranden 900 750 852 1 645 1.748
  storten 2 350 1 775 1 316 556 381
  lozen 0 0 0 116 99
             
Bouw totaal 12 690 14 100 23 800 23 800 24 000
  nuttige toepassing 9 315 12 910 22 720 13 150 23 444
  verbranden 165 160 210 50 50
  storten 3 200 1 030 870 595 500
  lozen 0 0 0 5 6
             
Energievoorziening totaal 1 390 1 380 1 674 1 597 1 521
  nuttige toepassing 1 280 1 355 1 566 1 540 1 475
  verbranden 25 0 5 4 8
  storten 85 25 103 53 13
  lozen/overig 0 0 0 0 25
             
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 2 135 1 426 1 498 1 487
installaties6) nuttige toepassing 2 075 360 206 325 227
  verbranden 80 895 1 066 1 111 1 196
  storten 770 880 155 63 64
             
Drinkwater- totaal 125 100 135 160 170
voorziening6) nuttige toepassing 60 50 135 140 150
  storten 65 50 0 20 20
             
Bron: SenterNovem/AOO/CBS/MNP. CBS/MNC/sep06/0206
1) Met de inwerkingtreding van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en de Wet milieubeheer heeft een herdifiniëring plaatsgevonden van de verwerkingswijzen. Hierbij omvat 'nuttige toepassing' nu zowel hergebruik als materiaal voor gebruik als brandstof voor energieproductie
2) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
3) Tot en met 2000 werd het lozen van fosforgips gerapporteerd als lozen en het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) werd gerapporteerd als nuttige toepassing. Met ingang van 2001 wordt het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) apart gerapporteerd onder lozen. Sinds 2001 is geen fosforzuurgips meer geloosd.
4) Met ingang van 2003 wordt onder lozen ook verstaan het 'vochtverlies' dat optreedt bij het drogen van natte afvalstromen vóór verwijdering.
5) Met ingang van 2004 is bij industrieel afval de inzet van afval als brandstof voor energieproductie meegenomen bij nuttige toepassing en niet meer bij verbranden.
6) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.

Hoeveelheid vrijgekomen afval daalt

De totale hoeveelheid vrijgekomen afval blijft de laatste jaren dalen. Deze daling is met name bij de doelgroep industrie te vinden. De overige doelgropen zijn vrij stabiel of laten een lichte daling zien.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar minder dan 2 miljard kg). Daar staat een toename van de hoeveelheid dat nuttig wordt toegepast van bijna 20 miljard kg tegenover.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen, waaronder SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en het CBS. Per 1 januari 2005 is het Afval Overleg Orgaan (AOO) overgegaan in SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer. In de onderstaande referenties is de achterliggende informatie weergegeven en samengevat:
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2006). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2005, SenterNovem, Utrecht.
  • AOO (2004). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht.
  • MNP (2006). Milieubalans 2006, Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

In de bovenstaande afvaloverzichten worden voor de jaren sinds 2001 andere definities gebruikt dan de jaren ervoor. Deze wijziging is ingegeven door het van kracht worden van het Landelijk afvalbeheerplan en de daarin gebruikte termen en definities die beter aansluiten op de Europese regelgeving. Bijvoorbeeld nuttige toepassing, dat het begrip hergebruik vervangt, kent een iets ruimere afbakening dan hergebruik zoals dat tot nu toe wordt gebruikt. Verder wordt het verbranden met terugwinning van energie (niet zijnde in een afvalverbrandingsinstallatie) met ingang van 2001 gezien als nuttige toepassing.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2004 (indicator 0206, versie 06 , 5 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.