Afval

Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2018

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt de laatste jaren iets toe tot bijna 1,5 miljoen ton in 2018.

Aanbod gft-afval voor compostering/vergisting stabiliseert

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later in 1994 verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval een hoge vlucht nemen. In 2000 werd ruim 1,5 miljoen ton gft-afval gecomposteerd. In de jaren daarna nam dat af tot ruim 1,2 miljoen ton in 2010. In de jaren daarna laat de hoeveelheid gecomposteerd afval weer een stijgende trend zien. In 2018 is bijna 1,5 miljoen ton gecomposteerd, evenveel als in 2017.
De laatste jaren wordt steeds vaker gft-afval eerst vergist waarbij biogas ontstaat.
De gegevens hebben betrekking op composteer- en vergistingsinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van gescheiden ingezameld gft-afval bij huishoudens. Naast gft-afval verwerken deze installaties ook ander organisch materiaal. Er zijn ook composteerinstallaties waarin tuinafval en ander organisch afval wordt verwerkt en geen gft-afval. Deze installaties zijn hier niet opgenomen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verwerkers van gft-afval

Omschrijving

Aantal vergistings- en composteerinstallaties, de verwerkingscapaciteit en de bij het composteerproces overblijvende compost en restafval.

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de gft-verwerkers

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2020). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2018. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2018 (indicator 0395, versie 16 , 8 januari 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.