Afval

Verpakkingen, 2000-2015

De doelstellingen voor Besluit beheer verpakkingen zijn voor de meeste materialen gehaald. Dit blijkt uit gegevens van Stichting afvalfonds verpakkingen, het collectief dat voor het bedrijfsleven het productbesluit uitvoert.

Verpakkings- Hoeveelheid op de markt     Recyclingverpakkingen
materiaal gebrachte verpakkingen            
  2012 2013 2014 2015   2012 2013 2014 2015
                   
  miljoen kg              
Papier/karton 1 129 1 200 1 179 1 211   1 004 1 058 1 013 1 035
Glas 536 540 533 492   386 431 427 410
Metaal 193 204 200 199   175 190 187 190
Kunststof 459 468 474 477   219 218 240 242
Kunststof, overige nuttige toepassing           24 26 33 31
Hout 423 390 387 575   124 85 97 256
Overig 9 12 14 12          
Overig, nuttige toepassing           147 118 111 88
                   
Totaal op de markt 2 749 2 813 2 786 2 966          
Totaal recycling           1 903 1 982 1 965 2 132
Totaal nuttige toepassing1)           2 074 2 126 2 110 2 251
                   
Bron: Stichting afvalfonds verpakkingen. CBS/jun17
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal van de recyclingdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen.
Verpakkings Recyclingpercentage1)          
materiaal 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2) Doelstel-lingen 2015
                 
  %              
                 
Papier/karton 69 72 90 89 88 86 85 75
Glas 78 78 91 71 80 80 83 90
Metalen 77 84 88 91 93 93 95 85
Kunststoffen 19 22 48 48 47 51 51 45
Hout 25 28 32 29 22 25 45 31
                 
Totaal hergebruik 62 63 74 69 70 71 72 70
                 
Bron: Stichting afvalfonds verpakkingen. CBS/jun17
1) In het Convenant Verpakkingen (tot en met 2005) werden de percentages bepaald door de hergebruikte hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden. In het Besluit (sinds 2006) worden de hergebruikte hoeveelheden gerelateerd aan de in het voorafgaande jaar op de markt gebrachte hoeveelheden.
2) Het berekende recyclingpercentage is bepaald door de als materiaal gerecyclede hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden.

Beleidsdoelen worden gehaald

Uit de cijfers van Stichting afvalfonds verpakkingen 2015 blijkt dat de recyclingspercentages voor alle materialen zijn gehaald met uitzondering van glas (StAV, 2016).

Geformuleerde beleidsdoelstellingen

In het Besluit beheer verpakkingen zijn de doelstellingen voor recycling en preventie in vergelijking met het convenant aangepast. Voor het totaal op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen dient (het daarop volgende jaar) 70% recycling gerealiseerd te worden. Voor de afzonderlijke materialen zie in bovenstaande tabel de doelstellingen voor 2015. Voor hout en kunststoffen is per jaar een aangescherpte doelstelling afgesproken
Verder is er nog een kwalitatieve doelstelling voor preventie: "het nemen van maatregelen ter bevordering van het verminderen van de gewichtshoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu".

Referenties

  • Commissie Verpakkingen (2006). Commissie Verpakkingen, jaarverslag 2005. Oktober 2006, Commissie Verpakkingen, Utrecht.
  • IenM (2010). Tweede Landelijk afvalbeheerplan (2009-2021). Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Den Haag, 2010.
  • STAV (2016). Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2015. Stichting Afvalfonds verpakkingen, Leidschendam.
  • VROM (2002). Derde Convenant Verpakkingen, Den Haag 2002.
  • VROM (2007). Raamovereenkomst. Brief aan Tweede Kamer van Minister van VROM, 15 augustus 2007. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag.
  • IenM (2013), Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en verpakkende bedrijfsleven
  • IenM (2014). Besluit beheer verpakkingen. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verpakkingen

Omschrijving

Het aandeel van het verpakkingsmateriaal dat wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Tweede Landelijk afvalbeheerplan (2009-2021)

Opmerking

In opdracht van het ministerie van I en M verzorgt Agentschap NL de informatie over het afvalbeheer in Nederland.Nuttige toepassing zijn alle verwerkingswijzen waarbij een afvalstof niet wordt verwijderd. Een vorm van nuttige toepassing is materiaalhergebruik. Hierbij wordt na een be- of verwerking het materiaal opnieuw gebruikt. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4 van het beleidskader van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Verpakkingen, 2000-2015 (indicator 0398, versie 10 , 1 juni 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.