Tweede convenant Verpakkingen, 1998-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Verpakkings- Hoeveelheid op de  Hergebruikte  HergebruikpercentageDoel-
materiaal marktgebrachte verpakkingen  stelling
  verpakkingen    2001
  1998199920002001 1998199920002001 1998199920002001 
                 
  miljoen kg       %    
Papier/karton 1 3361 4021 3111 362 931999930898 7071716685
Glas 490495494510 385397396400 7980807890
Metalen 236217220216 188169172168 7978787880
Kunststoffen 500479458494 7185105120 1418232427
Nuttige toepassing kunststoffen1)        18 46 72   4 10 15 8
                 
Subtotaal 2 5622 5922 4832 582 1 5751 6501 6031 586 6164656165
                 
Hout 379477420398 86113104108 2324252715
                 
Bron: Commissie Verpakkingen.         RIVM/MC/okt02
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal omdat de hergebruikdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen (65%) betrekking hebben op materiaalhergebruik. Voor kunststoffen geldt een additionele inspanningsverplichting van 8% nuttige toepassing.

Beleid

De belangrijkste doelstelling in het convenant Verpakkingen II is dat in 2001 maximaal 940 miljoen kg verpakkingsafval mag worden verbrand of gestort. In 2001 werd 924 miljoen kg verbrand of gestort (het verschil van de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen en de hoeveelheid hergebruikte verpakkingen, inclusief de hoeveelheid nuttig toegepaste kunststoffen), zodat aan deze doelstelling is voldaan. Aan de preventieverplichting van 10% ten opzichte van 1986 is in 2001 ruimschoots voldaan. Het totaalpercentage voor materiaalhergebruik (exclusief hout) bedraagt in 2001 61% en ligt vier procentpunten onder de hergebruikverplichting van 65% in 2001. Ook bij de afzonderlijke materialen papier/karton, glas, metalen en kunststoffen zijn de doelstellingen voor materiaalhergebruik niet gehaald. De commissie Verpakkingen merkt in haar jaarverslag over 2001 echter op dat bij papier/karton en kunststoffen het hergebruik niet volledig gemeten wordt. Het werkelijke percentage hergebruik kan daardoor iets hoger liggen. De doelstelling voor het hergebruik van houten verpakkingen is ruim gehaald. Voor kunststof verpakkingen is in het convenant een inspanningsverplichting opgenomen om te komen tot 8% extra hergebruik/nuttige toepassing. Hieraan wordt ruimschoots voldaan doordat 15% van de op de markt gebrachte kunststof verpakkingen als brandstof wordt toegepast in cementovens of kolencentrales.

Ontwikkeling

Verwacht wordt dat de overheid en het bedrijfsleven eind 2002 het convenant Verpakkingen III zullen tekenen. De belangrijkste doelstelling in het ontwerp-convenant is dat in 2005 niet meer dan 850 miljoen kg verpakkingsafval verbrand of gestort wordt. Het totale percentage nuttige toepassing zal moeten toenemen naar 73%, waarvan 70% materiaalhergebruik. Verder stellen de partijen een plan van aanpak op dat ertoe moet leiden dat in de toekomst de doelstellingen voor het beheer van verpakkingen geïntegreerd kunnen worden in het productenbeleid. In het ontwerp convenant is een deelconvenant zwerfafval opgenomen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Tweede convenant Verpakkingen, 1998-2001 (indicator 0398, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.