Water en milieu

Innamestops waterwinbedrijven

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Op enkele locaties heeft dat de afgelopen jaren geleid tot tijdelijke stops van de inname van oppervlaktewater.

Nog steeds innamestops bij Waterwinning Brabantse Biesbosch (zie figuur)

Bij de Waterwinning Brabantse Biesbosch (WBB) is er nog steeds een aantal onderbrekingen per jaar van de inname van Maaswater voor de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. De belangrijkste oorzaak van de innamestops is dat de kwaliteit van het Maaswater niet aan de criteria voldoet. Daarnaast komt het voor dat de inname moet stoppen omdat de hoeveelheid water onvoldoende is.
Wanneer het Maaswater niet meer aan de kwaliteitscriteria voldoet, kan dit natuurlijke en onnatuurlijke oorzaken hebben. Natuurlijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een hoge troebelheid in het water of algenbloei. Dit laatste komt door een te geringe doorstroming in de Maas. Bij onnatuurlijke oorzaken is sprake van bijvoorbeeld lozingen van bestrijdingsmiddelen of calamiteiten met schepen.

Situatie bij overige innamepunten (niet in de figuur)

Gedurende enkele perioden in 2001 en 2002 werden verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen geconstateerd bij het innamepunt te Nieuwegein van de toenmalige Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. Door deze verontreinigingen waren innamestops of andere bedrijfstechnische maatregelen noodzakelijk.
Sinds eind 2001 verwerkt de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) rivierwater uit de Maas via het Lateraal kanaal nabij Heel tot drinkwater. In 2003 is de registratie van innamestops gestart. In 2003 zijn er 4 innamestops in verband met de industriƫle lozing van de stof 'MW431'. In 2004 en 2005 zijn er 11 respectievelijk 24 innamestops. Van de innamestops in 2005 zijn er 19 (totale duur 144 dagen) veroorzaakt door de stof MTBE. Deze was afkomstig van een lekkage op een industrieterrein langs de Maas.

Beleid

Zowel de overheid als de waterleidingbedrijven spannen zich in om ervoor te zorgen dat het drinkwater van voldoende kwaliteit is.

  • De overheid zet beleid in gericht op het beperken van de emissies van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater door verschillende emissiebeperkende maatregelen.
  • Als de kwaliteit van het ingenomen oppervlakte water niet aan de eisen voldoet, nemen waterleidingbedrijven maatregelen, zoals bijmenging/suppletie van grondwater van goede kwaliteit en een tijdelijke innamestop van oppervlaktewater.

Referenties

  • WBB (2004). Jaarverslag 2003. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch.
  • Evides (2005). Jaarverslag 2004
  • Evides (2006). Informatie Evides
  • WML (2006) Informatie WML
  • RIWA-Rijn (2005). Jaarrapport 2004. De Rijn

Relevante informatie

  • Ministerie van VROM (1993) Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening, Deel.1: Ontwerp planologische kernbeslissing. Den Haag.
  • Ministerie van VROM (1995). Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening, deel 3: Kabinetsstandpunt. Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Innamestops waterwinbedrijven (indicator 0269, versie 06 , 22 december 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.