Verkeer en milieu

Geluidhinder per bron, 2019

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2019 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer.

Belangrijkste bronnen van geluidhinder

In 2019 heeft een op de tien Nederlanders van 16 jaar of ouder ernstige hinder van geluid in de woonomgeving door wegverkeer. Geluid van wegverkeer is daarmee de grootste bron van hinder in de woonomgeving. Binnen het wegverkeer zorgen voertuigen op wegen met een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur voor de meeste geluidhinder. Gekeken naar specifieke voertuigen zijn brommers en scooters de grootste veroorzaker van geluidshinder, vergelijkbaar met motoren en motorfietsen. Daarna volgen de vrachtauto's.
Van burenlawaai ervaart bijna 9 procent in 2019 ernstige hinder. Burenlawaai wordt vooral veroorzaakt door 'contactgeluiden' in woningen (traplopen, slaan met deuren, lopen op harde vloeren) en geluid dat buren buiten maken.
Vliegverkeer is in 2019 voor ruim 6 procent van de bevolking een bron van ernstige geluidhinder.

Hinder

Hinder is een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelens als ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich teruggetrokken voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en agitatie (WHO, 2011). Het gaat over wat mensen ergens van vinden of wat mensen ergens bij voelen. Het geluid van een passerende vrachtauto kan voor de ene persoon hinderlijk zijn maar hoeft dat voor de andere niet te zijn. De ervaringen zijn verschillend. Ze zijn echter ook beide 'waar'. Zo wordt het immers beleefd. Het voorbeeld geeft aan dat de beleving en hinder die individuele mensen ervaren, niet uitsluitend wordt bepaald door het geluidniveau waar mensen aan blootstaan. Dat komt doordat de innerlijke ervaring niet alleen door de blootstelling, maar ook door allerlei andere factoren wordt beïnvloed. Het gaat hierbij om situationele, contextuele en persoonsgebonden factoren.

Slaapverstoring door geluidhinder

Geluid kan tot slaapverstoring leiden. Vooral geluid van wegverkeer, van buren en van recreatieve activiteiten (zoals kermissen en sportvelden) zorgen daarvoor. In het algemeen geldt dat het percentage van de bevolking van wie de slaap wordt verstoord door geluid, kleiner is dan het percentage dat hinder ondervindt, maar slaapverstoring is mogelijk een belangrijker determinant van gezondheid dan hinder. Voor meer info hierover zie Poll, R. van (2020).

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Geluidhinder per bron, 2019

Omschrijving

Door de Nederlandse bevolking in 2019 ervaren geluidhinder, uitgesplitst naar diverse bronnen.

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

Voor informatie over de opzet van het onderzoek en de berekeningswijze zie Hoofdstuk 2 van het rapport Ernstige Hinder en Slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019. (Poll, R. van, 2020).

Basistabel

Zie Ernstige Hinder en Slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019. (Poll, R. van, 2020).

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Ernstige Hinder en Slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019. (Poll, R. van, 2020).

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Geluidhinder per bron, 2019 (indicator 0293, versie 12 , 1 januari 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.