Geluidhinder per bron, 2021

In 2021 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw -en sloopactiviteiten.

Belangrijkste bronnen van geluidhinder

In 2021 heeft ruim 11 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder ernstige hinder van geluid in de woonomgeving door wegverkeer. Geluid van wegverkeer is en blijft daarmee de grootste bron van hinder in de woonomgeving. Binnen het wegverkeer zorgen brommers en scooters op wegen met een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur voor de meeste geluidhinder.
Van burenlawaai ervaart ruim 9 procent in 2021 ernstige hinder. Burenlawaai wordt vooral veroorzaakt door geluid dat buren buiten maken en 'contactgeluiden' in woningen (traplopen, slaan met deuren, lopen op harde vloeren).
Vliegverkeer is in 2021 voor ruim 6 procent van de bevolking een bron van ernstige geluidhinder.
Ten opzichte van 2020 zijn ernstige hinder door vliegverkeer, fabrieken en bedrijven toegenomen. Daarnaast is ernstige hinder door de overige brongroepen afgenomen ten opzichte van 2020. Het jaar 2020 was een speciaal waarneemjaar in verband met maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan. Als men het ten opzichte van 2019 vergelijkt zijn ernstige hinder door wegverkeer, buren, bouw- en sloopactiviteiten, fabrieken en bedrijven toegenomen. Het lijkt erop dat alle bronnen terugkeren naar het niveau van 2019 (verlaagd, verhoogd), maar nog steeds hoger of lager zijn dan in 2019, behalve geluid van recreatie en fabrieken en bedrijven en railverkeer.

Hinder

Hinder is een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelens als ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich teruggetrokken voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en agitatie (WHO, 2011). Het gaat over wat mensen ergens van vinden of wat mensen ergens bij voelen. Het geluid van een passerende vrachtauto kan voor de ene persoon hinderlijk zijn maar hoeft dat voor de andere niet te zijn. De ervaringen zijn verschillend. Ze zijn echter ook beide 'waar'. Zo wordt het immers beleefd. Het voorbeeld geeft aan dat de beleving en hinder die individuele mensen ervaren, niet uitsluitend wordt bepaald door het geluidniveau waar mensen aan blootstaan. Dat komt doordat de innerlijke ervaring niet alleen door de blootstelling, maar ook door allerlei andere factoren wordt beïnvloed. Het gaat hierbij om situationele, contextuele en persoonsgebonden factoren.

Slaapverstoring door geluidhinder

Geluid kan tot slaapverstoring leiden. Vooral geluid van wegverkeer, van buren en van recreatieve activiteiten (zoals kermissen en sportvelden) zorgen daarvoor. In het algemeen geldt dat het percentage van de bevolking van wie de slaap wordt verstoord door geluid, kleiner is dan het percentage dat hinder ondervindt, maar slaapverstoring is mogelijk een belangrijker determinant van gezondheid dan hinder. Voor meer informatie: Van Poll & Simon, 2022.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Geluidhinder per bron, 2021
Omschrijving
Door de Nederlandse bevolking in 2021 ervaren geluidhinder, uitgesplitst naar diverse bronnen.
Verantwoordelijk instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Berekeningswijze
Voor informatie over de opzet van het onderzoek en de berekeningswijze zie Hoofdstuk 3 van het rapport Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW). Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers. (Poll, R. van, & Simon, S. 2022).
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW). Hinder en slaapverstoring, de 2021-cijfers. (Poll, R. van, & Simon, S. 2022).
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
14
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Geluidhinder per bron, 2021 (indicator 0293, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.