Verkeer en milieu

Geluidhinder per bron, 2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2020 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en bouw- en sloopactiviteiten.

Belangrijkste bronnen van geluidhinder

In 2020 heeft bijna 13 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder ernstige hinder van geluid in de woonomgeving door wegverkeer. Net als in vorige jaren zijn (cross)Motor(fietsen) en Brommers-scooters de grootste bronnen van ernstige geluidhinder in 2020.
Van burenlawaai ervaart een op de tien in 2020 ernstige hinder. Burenlawaai wordt vooral veroorzaakt door 'contactgeluiden' in woningen (traplopen, slaan met deuren, lopen op harde vloeren) en geluid dat buren buiten maken.
Bouw- en sloopactiviteiten is in 2020 voor bijna 8 procent van de bevolking een bron van ernstige geluidhinder.
Geluid afkomstig van Wegverkeer is, en blijft, de grootste bron van hinder in de woonomgeving. Ten opzichte van 2019 zijn ernstige hinder door wegverkeer, buren en bouwactiviteiten toegenomen. Daarnaast is ernstige hinder door Vliegverkeer afgenomen ten opzichte van 2019. Dit komt zeer waarschijnlijk door maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan. Hierdoor bleven mensen meer thuis en hebben ze meer vanuit huis gewerkt. Ook hebben mensen minder gereisd met auto, trein of vliegtuig. De omvang van de hinder door de overige brongroepen is nauwelijks veranderd.

Hinder

Hinder is een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelens als ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich teruggetrokken voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en agitatie (WHO, 2011). Het gaat over wat mensen ergens van vinden of wat mensen ergens bij voelen. Het geluid van een passerende vrachtauto kan voor de ene persoon hinderlijk zijn maar hoeft dat voor de andere niet te zijn. De ervaringen zijn verschillend. Ze zijn echter ook beide 'waar'. Zo wordt het immers beleefd. Het voorbeeld geeft aan dat de beleving en hinder die individuele mensen ervaren, niet uitsluitend wordt bepaald door het geluidniveau waar mensen aan blootstaan. Dat komt doordat de innerlijke ervaring niet alleen door de blootstelling, maar ook door allerlei andere factoren wordt beïnvloed. Het gaat hierbij om situationele, contextuele en persoonsgebonden factoren.

Slaapverstoring door geluidhinder

Geluid kan tot slaapverstoring leiden. Vooral geluid van wegverkeer, van buren en van recreatieve activiteiten (zoals kermissen en sportvelden) zorgen daarvoor. In het algemeen geldt dat het percentage van de bevolking van wie de slaap wordt verstoord door geluid, kleiner is dan het percentage dat hinder ondervindt, maar slaapverstoring is mogelijk een belangrijker determinant van gezondheid dan hinder. Voor meer informatie: Poll, R. van, & Simon, S. (2022).

Referenties

  • Poll, R. van, & Simon, S. (2022). Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland - Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona. RIVM Rapport 2021-0236. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
  • WHO, JRC (2011). Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. World Health Organization, Genève.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Geluidhinder per bron, 2020

Omschrijving

Door de Nederlandse bevolking in 2020 ervaren geluidhinder, uitgesplitst naar diverse bronnen.

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

Voor informatie over de opzet van het onderzoek en de berekeningswijze zie Hoofdstuk 3 van het rapport Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland - Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona. (Poll, R. van, Simon, S. 2022).

Basistabel

Zie Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland - Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona. (Poll, R. van, Simon, S. 2022).

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Ernstige hinder en slaapverstoring in Nederland - Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2020. Hinder in tijden van corona. (Poll, R. van, Simon, S. 2022).

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Geluidhinder per bron, 2020 (indicator 0293, versie 13 , 24 januari 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.