Veiligheid rondom Schiphol

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Via de interactieve atlas kunt u inzicht verkrijgen in de veiligheidssituatie rondom Schiphol. Welk gebied kent het hoogste risico en hoe hoog is dat risico? Welke grenzen worden er gesteld door het beleid? En wat is er veranderd tussen 1997 en 2000?

Wat ziet u in het kaartbeeld?

In het kaartbeeld zijn de risicocontouren van 1997 en 2000 weergegeven. Deze contouren laten de gebieden zien, waar de kans op een dodelijk ongeluk door een incident met een vliegtuig, groter is dan 1 op de 1 miljoen. Binnen dit gebied lopen in het jaar 2001 ongeveer 4 000 mensen een grotere kans om te overlijden door een luchtvaartongeval, dan voor andere bedrijfstakken aanvaardbaar wordt geacht. (Zie de toelichting onder beleid.)

De verschillen tussen de contouren van opeenvolgende jaren zijn het gevolg van veranderingen in onder andere het aantallen vluchten, de verdeling van vluchten over banen en/of wijzigingen in de vlootsamenstelling.

Toelichting risicocontouren

Een risicocontour verbindt punten met een gelijk risico. In de kaartbeelden gaat het om het plaatsgebonden risico (PR). Het PR is één van de maten die in het externe veiligheidsbeleid worden gehanteerd (zie ook de Externe veiligheidsrisico's: de kans op een ongeluk (inleiding)). Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een incident bij een inrichting. In dit geval een incident met een vliegtuig dat de luchthaven Schiphol aandoet. Een PR van 10-6 per jaar betekent, dat op die plaats de kans per jaar op een dodelijk incident 1 op 1 000 000 is. Van het gebied omsloten door elk van de contouren kunnen bijvoorbeeld de oppervlakte, het aantal woningen en het aantal mensen die er wonen, worden bepaald (zie ook het Externe veiligheidsrisico's in Nederland, 2010).

Beleid

Het algemene beleid voor het plaatsgebonden risico is erop gericht om in 2010 het risico teruggebracht te hebben tot maximaal 1 op 1 miljoen. Dit beleid geldt voor alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van Schiphol. Voor Schiphol is het uitgangspunt, dat op termijn binnen de 5x10-5 (kans op een dodelijke ongeluk van 1 op 20 000) contour niet meer mag worden gewoond, binnen 10-5 (1 op 100 000) niet meer mag worden gebouwd en dat de algehele veiligheidssituatie niet mag verslechteren.

Andere kaartbeelden

Behalve het vergelijken van de verschillende risicocontouren voor de jaren 1997 tot en met 2000, kunt u ook de achtergrond van de kaart aanpassen. Hierdoor kunt u een indruk krijgen van de woning- en inwonerdichtheden binnen de contouren en in de regio Schiphol.

Andere Schiphol voorbeelden in de interactieve atlas

Relevante informatie

  • RIVM (2002). Milieubalans 2002. Kluwer, Alphen aan den Rijn.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Veiligheid rondom Schiphol (indicator 0305, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.