Veiligheid rondom Schiphol

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Via de interactieve atlas kunt u inzicht verkrijgen in de veiligheidssituatie rondom Schiphol. Welk gebied kent het hoogste risico en hoe hoog is dat risico? Welke grenzen worden er gesteld door het beleid? En wat is er veranderd tussen 1990 en 2007?

Wat ziet u in het kaartbeeld?

In het kaartbeeld zijn de contouren van het plaatsgebonden risico van 2007 weergegeven. Deze contouren laten de gebieden zien waar de kans op een dodelijk ongeluk door een incident met een vliegtuig, groter is dan eens in de honderdduizend, miljoen en tien miljoen jaar.
Binnen het gebied met een kans groter dan eens in de miljoen jaar, woonden in 2005 ruim 200 mensen. In 2007 was dit toegenomen tot 600 mensen.(zie toelichting onder beleid).
Bij de berekening van de externe veiligheidscontouren wordt rekening gehouden met het aantal vluchten, de verdeling van vluchten over banen en de routes en de vlootsamenstelling.

Toelichting risicocontouren

Een risicocontour verbindt punten met een gelijk risico. In de kaartbeelden gaat het om het plaatsgebonden risico (PR). Het PR is één van de maten die in het externe veiligheidsbeleid worden gehanteerd. Het PR is de kans per jaar dat een persoon die op een bepaalde plaats verblijft, overlijdt als gevolg van een incident bij een inrichting. In dit geval een incident met een vliegtuig dat de luchthaven Schiphol aandoet. Binnen de 10-5 contour is de kans dat een persoon verongelukt als gevolg van het neerstorten van een vliegtuig, groter dan ééns in de honderdduizend jaar (PR > 10-5). In het gebied binnen de 10-6 contour heeft een individu een kans te verongelukken als gevolg van het neerstorten van een vliegtuig die groter is dan ééns in de miljoen jaar (PR > 10-6).

Beleid

Het algemene beleid voor het plaatsgebonden risico is erop gericht om in 2010 het risico teruggebracht te hebben tot maximaal één op een miljoen. Dit beleid geldt voor alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van Schiphol en de overige civiele en militaire luchtvaartterreinen.
In het LIB (Luchthavenindelingsbesluit) is de sloopzone voor externe veiligheid gedefinieerd. De hoogte van het plaatsgebonden risico (PR) vormt hiervoor de basis. Binnen deze sloopzone is de kans dat een persoon verongelukt als gevolg van het neerstorten van een vliegtuig, groter dan ééns in de honderdduizend jaar (PR > 10-5). De sloopzone voor veiligheid komt qua ligging voor een deel overeen met de sloopzone voor geluid. Daarnaast gelden beperkingen voor het gebruik van het gebied waar de kans dat een individu verongelukt als gevolg van het neerstorten van een vliegtuig, groter is dan ééns in de miljoen jaar (PR > 10-6). Nieuwbouw van woningen is hier verboden. Nieuwe bedrijven zijn hier alleen toegestaan indien het aantal arbeidsplaatsen per hectare meer dan 22 is.
In het LIB zijn gebieden opgenomen waar beperkingen gelden voor het ruimtegebruik. Zo is er een zogeheten sloopzone voor geluid. Woningen binnen deze zone kunnen worden belast met meer dan 71 dB(A) Lden. Vanwege deze hoge geluidbelasting worden deze woningen gesloopt na toestemming of vertrek van de eigenaar. Om het ontstaan van nieuwe geluidhinder tegen te gaan, kent het LIB ook een beperkingengebied voor nieuwbouw van woningen. In dit beperkingengebied geldt een verbod voor nieuwbouw van woningen en gebouwen met een onderwijs- of zorgfunctie.
Het gebied waarbinnen woningen in aanmerking komen voor isolatie tegen vliegtuiggeluid is geen onderdeel van het LIB. In de Regeling Geluidwering Voorzieningen (RGV, 1997) is opgenomen dat woningen met een geluidbelasting boven de 40 Ke (ongeveer 60 dB(A) LDEN) dan wel met meer dan 26 dB(A) LAeq LAeq is de oude geluidmaat voor de nacht. (ongeveer 49 dB(A) Lnight) in aanmerking komen voor gesubsidieerde geluidisolatie.

Aan de externe veiligheidsrisico's van het vliegverkeer van Schiphol is één norm gesteld, het Totale Risico Gewicht (TRG). Het TRG is voor alle vliegtuigen in één jaar gesommeerd, het produkt van de kans dat een vliegtuig neerstort en het gewicht van dat vliegtuig. Jaarlijks wordt berekend of het TRG binnen de grenswaarde van ruim 9,724 ton/jaar is gebleven.

Aan het groepsrisico (de kans op een vliegtuigramp met meerdere dodelijke slachtoffers op de grond) is geen norm gesteld. Situaties met een relatief hoog groeprisico's komen voor onder drukke vliegroutes, op locaties waar veel mensen tegelijkertijd verblijven (kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen, hoogbouw). Om het groeprisico te kunnen begrenzen is het ontwikkelen van bedrijfslocaties waar veel mensen tegelijk verblijven verboden binnen het gebied van de PR 10-7 contour.

Aanpassen van kaartbeelden

Met de interactieve atlas is het mogelijk om als gebruiker van de website zelf kaarten te selecteren. De volgende situaties kunt u zelf instellen:

  • Kaarten voor het plaatsgebonden risico in 1990, 2002, 2005 en 2007. Deze kaartbeelden zijn gebaseerd op resultaten van de MER 'Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol', maar herberekend met de bijgestelde (lagere) ongevalkansen.

Geluid rondom Schiphol in de interactieve atlas

U kunt in de interactieve atlas ook inzicht verkrijgen in de geluidssituatie rondom Schiphol.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Veiligheid rondom Schiphol (indicator 0305, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.