Veiligheid rondom Schiphol

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Via de interactieve atlas kunt u inzicht verkrijgen in de veiligheidssituatie rondom Schiphol. Welk gebied kent het hoogste risico en hoe hoog is dat risico? Welke grenzen worden er gesteld door het beleid? En wat is er veranderd tussen 1990 en 2005?

Wat ziet u in het kaartbeeld?

In het kaartbeeld zijn de contouren van het plaatsgebonden risico van 2005 weergegeven. Deze contouren laten de gebieden zien waar de kans op een dodelijk ongeluk door een incident met een vliegtuig, groter is dan eens in de honderdduizend, miljoen en tien miljoen jaar. Binnen het gebied met een kans groter dan eens in de miljoen jaar, woonden in 2005 ruim 200 mensen. (Zie de toelichting onder beleid).
Bij de berekening van de externe veiligheidscontouren wordt rekening gehouden met het aantal vluchten, de verdeling van vluchten over banen en de routes en de vlootsamenstelling.

Toelichting risicocontouren

Een risicocontour verbindt punten met een gelijk risico. In de kaartbeelden gaat het om het plaatsgebonden risico (PR). Het PR is één van de maten die in het externe veiligheidsbeleid worden gehanteerd. Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een incident bij een inrichting. In dit geval een incident met een vliegtuig dat de luchthaven Schiphol aandoet. Een PR van 10-6 per jaar betekent, dat op die plaats de kans per jaar op een dodelijk incident één op miljoen is. Van het gebied omsloten door elk van de contouren kunnen bijvoorbeeld de oppervlakte, het aantal woningen en het aantal mensen die er wonen, worden bepaald.

Beleid

Het algemene beleid voor het plaatsgebonden risico is erop gericht om in 2010 het risico teruggebracht te hebben tot maximaal één op een miljoen. Dit beleid geldt voor alle bedrijfsactiviteiten met uitzondering van Schiphol en de overige civiele en militaire luchtvaartterreinen. Voor Schiphol is het uitgangspunt dat op termijn binnen de 10-5 contour (kans op een dodelijk ongeluk van één op 100.000) contour niet meer mag worden gewoond, binnen de 10-6 contour (één op een miljoen) niet meer mag worden gebouwd en dat het aantal woningen met een PR groter dan één op de miljoen niet groter mag worden dan 776

Aan de externe veiligheidsrisico's van het vliegverkeer van Schiphol is één norm gesteld, het Totale Risico Gewicht (TRG). Het TRG is voor alle vliegtuigen in één jaar gesommeerd, het produkt van de kans dat een vliegtuig neerstort en het gewicht van dat vliegtuig. Jaarlijks wordt berekend of het TRG binnen de grenswaarde van ruim 9,7 ton/jaar is gebleven.

Aan het groepsrisico (de kans op een vliegtuigramp met meerdere dodelijke slachtoffers op de grond) is geen norm gesteld. Situaties met een relatief hoog groeprisico's komen voor onder drukke vliegroutes, op locaties waar veel mensen tegelijkertijd verblijven (kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen, hoogbouw). Om het groeprisico te kunnen begrenzen is het ontwikkelen van bedrijfslocaties waar veel mensen tegelijk verblijven verboden binnen het gebied van de PR 10-7 contour.

Aanpassen van kaartbeelden

Met de interactieve atlas is het mogelijk om als gebruiker van de website, zelf kaarten te selecteren en over elkaar te projecteren. U kunt op deze manier zelf een kaartbeeld van Schiphol en omgeving samenstellen met de landingsbanen, aanvliegroutes, woningen en de geluid- en risicocontouren. De volgende situaties kunt u zelf instellen:

  • Kaarten voor het plaatsgebonden risico in 1990, 2002 en 2005 én de situaties die in 2005 en 2010 ontstaan op het moment dat Schiphol de 'externe veiligheidsruimte' volledig zou gebruiken. Deze kaartbeelden zijn gebaseerd op resultaten van de MER 'Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol', maar herberekend met de bijgestelde (lagere) ongevalkansen.
  • Door de PR-contouren in 2002 te vergelijken met die in 2005 kunt u dus ook de veranderde situatie door de komst van de vijfde baan van Schiphol in beeld brengen.
  • Behalve het vergelijken van de verschillende risicocontouren voor de jaren 1990 tot en met 2005, kunt u ook de achtergrond van de kaart aanpassen. Hierdoor kunt u een indruk krijgen van de woning- en inwonerdichtheden binnen de contouren en in de regio Schiphol.

Geluid rondom Schiphol in de interactieve atlas

U kunt in de interactieve atlas ook inzicht verkrijgen in de geluidssituatie rondom Schiphol.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Veiligheid rondom Schiphol (indicator 0305, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.