Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang milieudienstverlening, 1997-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal bedrijven en de winstgevendheid in de milieudienstverlening stabiliseert zich de laatste jaren; de totale baten zijn sinds 1997 sterk toegenomen.

      1997 1999 2000 2001 2002
               
Aantal bedrijven 549 600 597 599 682
Werkzame personen (x 1 000) 14,5 19,5 20,3 21,3 21,0
               
      miljoen euro      
Investeringen 1 072 290 369 345 365
               
Totale baten 2 597 3 319 3 716 4 116 4 506
w.o. gefactureerde omzet 1) 2 452 3 142 3 587 3 915 4 268
  w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 71 191 208 219 279
    afvalinzameling 992 1 222 1 429 1 615 1 685
    afvalbehandeling 1 170 1 466 1 690 1 807 1 985
    sanering milieuverontreiniging 218 263 260 274 319
               
Resultaat vóór belastingen 147 130 154 189 197
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 5 4 7 8 9
  afvalinzameling 69 49 78 87 74
  afvalbehandeling 64 64 64 83 95
  sanering milieuverontreiniging 10 13 5 11 19
               
      %        
Winstgevendheid 2) 6,0 4,1 4,3 4,8 4,6
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 7,0 2,1 3,4 3,7 3,1
  afvalinzameling 7,0 4,0 5,5 5,4 4,4
  afvalbehandeling 5,5 4,4 3,8 4,6 4,8
  sanering milieuverontreiniging 4,6 4,9 1,9 4,0 6,1
               
Bron: CBS (2003, 2004). CBS/MC/jul05/0390
1) Incl. energieterugwinning, restproducten en nevenactiviteiten (o.a. handelsactiviteiten).
2) Resultaat vóór belastingen als % van de gefactureerde omzet.

Rol particuliere afvalbedrijven steeds belangrijker

Particuliere bedrijven die actief zijn bij het inzamelen of verwijderen van afvalstoffen vormen een belangrijk deel van de milieudienstverlening. De rol van deze bedrijven op de afvalmarkt wordt steeds belangrijker. Dit komt door groei van bestaande bedrijven, oprichting van nieuwe bedrijven en verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten. De groei van bestaande bedrijven gebeurt vooral door overnames van branchegenoten en fusies. Ook gaan steeds meer afvalbedrijven diensten aanbieden in de gehele afvalketen, zodat alle stappen tussen de inzameling en eindverwerking binnen één concern worden geïntegreerd.

Investeringen stabiliseren

De laatste jaren stabiliseren de investeringen zich op een niveau van 300 à 400 miljoen euro op jaarbasis. In de jaren negentig hebben vooral de afvalverbrandingsbedrijven miljarden euro's geïnvesteerd in nieuwe installaties.

Afbakening milieudienstverlening

Tot de particuliere milieudienstverlening (SBI 9000) behoren naast de particuliere afvalbedrijven ook de activiteiten rioolreiniging en sanering van milieuverontreiniging. In de SBI 9000 vallen overigens ook gemeentelijke inzameldiensten en waterschappen. Bovenstaande tabel geeft de uitkomsten van de CBS Productiestatistiek milieudienstverlening. In deze productiestatistiek, die de particuliere markt beschrijft, zijn de laatste twee categorieën niet opgenomen. Naast de particuliere milieudienstverlening onderscheidt het CBS ook bedrijven die actief zijn bij het voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen). Deze bedrijven zijn ingedeeld in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling (SBI 37). Een derde groep van bedrijven houdt zich voornamelijk bezig met het verhandelen van waardevolle afvalstoffen (Groothandel in afval en schroot (SBI 5157)). Ook deze branche wordt niet tot de particuliere milieudienstverlening gerekend.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

In het verslagjaar 2002 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in methoden en procedures rond de productiestatistieken van het CBS. Het gaat onder andere om nieuwe vragenformulieren, een nieuw steekproefdesign en nieuwe ophoogmethodiek, een nieuwe wijze van statistisch corrigeren en een nieuwe wijze van eindcontrole. De verwerking van het verslagjaar 2002 is dus op diverse punten belangrijk gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. Daarom is met ingang van 2002 een nieuwe publicatie gestart. Bij de milieudienstverlening is als gevolg van bovenstaande wijzigingen voor de financiële cijfers geen grote trendbreuk geconstateerd. Wel is het aantal bedrijven ruim hoger uitgevallen.Met ingang van 2002 is er voor gekozen om op een minder gedetailleerd niveau te publiceren. Naast de nieuwe statistiekmethode is de belangrijkste reden hiervoor dat bedrijven in toenemende mateverschillende activiteiten (zoals storten, composteren, verbranden) in één en dezelfde entiteit (bedrijf) onderbrengen. Op het enquêteformulier is slechts gevraagd de variabele 'omzet' naar subactiviteit te verdelen. Helaas is gebleken dat de uitkomsten niet betrouwbaar genoeg zijn om deze te kunnen publiceren.Op nog één ander punt is een wijziging opgetreden. Met ingang van 2002 wordt de door de beheerders van stortterreinen geïnde 'afvalstoffenbelasting' in de omzet van de afvalbewerking meegeteld. De afdrachten van deze gelden door diezelfde beheerders en exploïtanten van stortplaatsen aan het Rijk zijn in de 'overige bedrijfskosten' meegeteld. Dit bedrag kwam voor 2002 uit op 142 miljoen euro. Vóór 2002 werden deze opbrengsten en kosten buiten de uitkomsten gelaten.Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting bij de StatLine-publicatie over 2002 (CBS, 2004).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Omvang milieudienstverlening, 1997-2002 (indicator 0390, versie 05 , 4 juli 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.