Afval

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales is in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. De hoeveelheid daalde van 1084 naar 444 kiloton. De daling is merendeels toe te schrijven aan de dalende inzet van steenkool voor de productie van elektriciteit. Hierdoor kwamen veel minder vliegas en bodemassen vrij. Ten opzichte van 2015 is de hoeveelheid afval bij de centrales zelfs met bijna 80% afgenomen.

Ook daling bij afval uit de delfstoffenwinning

Ook het afval uit de delfstoffen winning is vanaf 2015 gehalveerd.
Deze daling is jaren is mede veroorzaakt doordat er geen afval meer vrijkomt bij zandwinning.

Daling hoeveelheid afval uit elektriciteitscentrales door minder inzet kolen

Na een piek in 2015 daalt de hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales door een afname van de inzet van kolen voor de productie van elektriciteit.
Het afval uit de elektriciteitscentrales bestaat voornamelijk uit kolenreststoffen.
Nagenoeg al dit afval vindt nuttige toepassing. Het grootste deel van de kolenreststoffen bestaat uit vliegas dat vooral wordt ingezet in de cement- en betonindustrie. Daarnaast komt bodemas vrij dat wordt afgezet in de wegenbouw. Verder ontstaat rookgasontzwavelingsgips dat vooral wordt gebruikt in de gipsplatenindustrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

Omschrijving

Afval dat vrijkomt bij de winning van delfstoffen en bij de opwekking van elektriciteit bij elektriciteitscentrales

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak CBS (2020)

Geografisch verdeling

nvt

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethoden

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks;

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd) die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast. De invloed hiervan op de gegevens van deze bedrijfstakken is nihil.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales (indicator 0124, versie 19 , 14 juni 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.