Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2019

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales daalt in 2019 sterk ten opzichte van het voorgaand jaar. Ten opzichte van het topjaar 2015 is de hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales inmiddels met bijna de helft gereduceerd. De daling hangt sterk samen met de daling van de inzet van steenkool voor de opwekking van elektriciteit.

Afname van hoeveelheid afval uit de delfstoffenwinning

In 2019 kwam 97 duizend ton afval vrij uit de delfstoffenwinning. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2015 toen nog 183 duizend ton vrijkwam. Deze daling is mede veroorzaakt doordat er geen afval meer vrijkomt bij zandwinning.

Daling hoeveelheid afval uit elektriciteitscentrales door minder inzet kolen

Na een top in 2015 daalt de hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales door een afname van de inzet van kolen voor de productie van elektriciteit.
Het afval uit de elektriciteitscentrales bestaat voornamelijk uit kolenreststoffen.
Nagenoeg al dit afval wordt nuttige toegepast. Het grootste deel van de kolenreststoffen bestaat uit vliegas dat vooral wordt ingezet in de cement- en betonindustrie. Daarnaast komt bodemas vrij dat wordt afgezet in de wegenbouw. Verder ontstaat rookgasontzwavelingsgips dat vooral wordt gebruikt in de gipsplatenindustrie.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales
Omschrijving
Afval dat vrijkomt bij de winning van delfstoffen en bij de opwekking van elektriciteit bij elektriciteitscentrales
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Geografische verdeling
nvt
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethoden
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks;
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd) die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast. De invloed hiervan op de gegevens van deze bedrijfstakken is nihil.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
19
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2019 (indicator 0124, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.