Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang milieudienstverlening, 1997-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De (gefactureerde) omzet van de particuliere milieudienstverlening is voor 2004 uitgekomen op ruim 4,5 miljard euro. De flinke groei die de sector tot 2002 heeft doorgemaakt, lijkt tot staan te zijn gekomen. De winstgevendheid van de sector blijft schommelen tussen de 4 en 5%.

      1997 2000 2001 2002 2003 2004
                 
Aantal bedrijven 549 597 599 664 652 600
Werkzame personen (x 1 000) 14,5 20,3 21,3 22,1 24,1 23,0
                 
      miljoen euro        
Investeringen 1 072 369 345 365 377 444
                 
Totale baten 2 597 3 716 4 116 4 506 4 694 4 714
w.o. gefactureerde omzet 1) 2 452 3 587 3 915 4 264 4 493 4 516
  w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 71 208 219 279 336 315
    afvalinzameling 992 1 429 1 615 1 685 1 778 1 835
    afvalbehandeling 1 170 1 690 1 807 1 982 2 037 2 076
    sanering milieuverontreiniging 3) 218 260 274 319 343 290
                 
Resultaat vóór belastingen 147 154 189 196 223 180
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 5 7 8 9 6 9
  afvalinzameling 69 78 87 74 93 66
  afvalbehandeling 64 64 83 94 107 103
  sanering milieuverontreiniging 3) 10 5 11 19 17 2
                 
      %          
Winstgevendheid 2) 6,0 4,3 4,8 4,6 5,0 4,0
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 7,0 3,4 3,7 3,2 1,8 2,9
  afvalinzameling 7,0 5,5 5,4 4,4 5,2 3,6
  afvalbehandeling 5,5 3,8 4,6 4,7 5,3 5,0
  sanering milieuverontreiniging 3) 4,6 1,9 4,0 6,0 5,0 0,7
                 
Bron: CBS (2003, 2006). CBS/MNC/feb07/0390
1) Incl. energieterugwinning, restproducten en nevenactiviteiten (o.a. handelsactiviteiten).
2) Resultaat vóór belastingen als % van de gefactureerde omzet.
3) Per 2004 maken asbest saneringsbedrijven geen onderdeel meer uit van deze groep. Ze zijn ondergebracht bij sloopbedrijven.

Omzet milieudienstverlening in 2004 vrijwel gelijk aan 2003

Particuliere bedrijven die afvalstoffen inzamelen en behandelen vormen een belangrijk onderdeel van de milieudienstverlening. De omzet van deze bedrijven groeide in de negentiger jaren en het begin van het nieuwe millennium nog flink. Sinds 2002 treedt er een stagnatie op in deze groei; ook als rekening wordt gehouden met de uitstroom van asbest verwijderingsbedrijven (omzet circa 50 miljoen euro) in 2004 is de omzet slechts marginaal gegroeid.

Oorzaken groei in de jaren negentig

De groei van de particuliere milieudienstverlening in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 is voor een belangrijk deel een gevolg van de aangescherpte regelgeving voor afvalstoffen. Als gevolg hiervan hebben milieudienstverlenende bedrijven enorme bedragen geïnvesteerd. Vooral in afvalverbrandingsinstallaties met dure rookgasreiniging, composteringsinrichtingen en inzamelmiddelen waren de investeringen hoog. De hieruit voortkomende exploitatiekosten werden dan ook doorberekend aan de ontdoeners van afvalstromen (bedrijven, huishoudens). Ook de op stortplaatsen van overheidswege ingevoerde afvalstoffenbelasting om het storten minder aantrekkelijk te maken had vanzelfsprekend een prijsopdrijvend effect.
De omzetstijging is daarnaast ook voor een fors deel te verklaren doordat overheidsinstellingen hun afvalinzameling steeds vaker laten verzorgen door een private onderneming, of hun dienst in een BV- en of NV-vorm gegoten hebben, waardoor zij onderdeel van de private milieudienstverlening zijn gaan uit maken.
Tot slot droeg ook de gegroeide welvaart (meer afval, meer autonome groei) en de relatief hoge inflatie bij aan de genoemde groei.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Binnen de statistiek Milieudienstverlening (SBI 90) neemt het CBS particuliere bedrijven waar op het gebied van afvalinzameling en -behandeling, rioolreiniging (afvalwaterinzameling en -behandeling) en de sanering van milieuverontreiniging.Naast de bedrijven die zich binnen de milieudienstverlening bezighouden met het inzamelen en verwerken van afval, onderscheidt het CBS ook bedrijven die actief zijn bij het verhandelen en voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen). Deze bedrijven zijn in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS ingedeeld in respectievelijk de bedrijfsklassen Voorbereiding tot recycling (SBI-code 37) en Groothandel in afval en schroot (SBI-code 5157).M.i.v. 2002 gebruikt het CBS voor de hierboven genoemde productiestatistieken een andere waarnemingsmethode. De gegevens vanaf 2002 zijn daarom niet zondermeer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Voor meer informatie over de veranderingen en de volgtijdelijke vergelijkbaarheid zie het artikel Milieudienstverlening (CBS, 2005).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Omvang milieudienstverlening, 1997-2004 (indicator 0390, versie 07 , 9 februari 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.