Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang milieudienstverlening, 1997-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De (gefactureerde) omzet van de particuliere milieudienstverlening komt voor 2005 uit op ruim 4,3 miljard euro. De flinke groei die de sector tot 2002 heeft doorgemaakt, lijkt tot staan te zijn gekomen. De winstgevendheid is in 2005 bij alle subsectoren gestegen, in het bijzonder bij afvalbehandeling.

 
 
 
1997 2000 2002 2003 2004 2005
             
Aantal bedrijven 549 597 664 652 600 572
Werkzame personen (x 1 000) 14,5 20,3 22,1 24,1 23,0 23,3
             
  miljoen euro
Investeringen 1 072 369 365 377 444 389
             
Totale baten 2 597 3 716 4 506 4 694 4 714 4 614
w.o. gefactureerde omzet 1) 2 452 3 587 4 264 4 493 4 516 4 340
  w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 71 208 279 336 315 364
    afvalinzameling 992 1 429 1 685 1 778 1 835 1 876
    afvalbehandeling 1 170 1 690 1 982 2 037 2 076 1 794
    sanering milieuverontreiniging 3) 218 260 319 343 290 306
             
Resultaat vóór belastingen 147 154 196 223 180 355
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 5 7 9 6 9 14
  afvalinzameling 69 78 74 93 66 83
  afvalbehandeling 64 64 94 107 103 243
  sanering milieuverontreiniging 3) 10 5 19 17 2 15
             
  %
Winstgevendheid 2) 6,0 4,3 4,6 5,0 4,0 8.2
w.v. afvalwaterinzameling en -behandeling 7,0 3,4 3,2 1,8 2,9 3.8
  afvalinzameling 7,0 5,5 4,4 5,2 3,6 4.4
  afvalbehandeling 5,5 3,8 4,7 5,3 5,0 13.5
  sanering milieuverontreiniging 3) 4,6 1,9 6,0 5,0 0,7 4.9
 
 
 
           
Bron: CBS (2003, 2007). CBS/MNC/jul07/0390
1) Incl. energieterugwinning, restproducten en nevenactiviteiten (o.a. handelsactiviteiten).
2) Resultaat vóór belastingen als % van de gefactureerde omzet.
3) Per 2004 maken asbestsaneringsbedrijven geen onderdeel meer uit van deze groep. Ze zijn ondergebracht bij sloopbedrijven.

Omzet milieudienstverlening stabiliseert de laatste jaren

Particuliere bedrijven die afvalstoffen inzamelen en behandelen vormen een belangrijk onderdeel van de milieudienstverlening. De omzet van deze bedrijven groeide in de jaren negentig en het begin van het nieuwe millennium nog flink.
Sinds 2002 treedt er een stagnatie op in de groei. Ook als rekening wordt gehouden met het feit dat asbestverwijderingsbedrijven (omzet circa 50 miljoen euro) sinds 2004 niet meer tot de milieudienstverlening behoren, is de omzet slechts marginaal gegroeid. Dat de omzet in 2005 zelfs iets terugloopt is voornamelijk het gevolg van statistische bundelingen bij enkele grote bedrijven in de afvalbehandeling (zoals bedrijven die afval storten, verbranden of composteren). Interne leveringen worden hierdoor gedeeltelijk geelimineerd.

Winstgevendheid afvalbehandelingsbedrijven sterk toegenomen

De winstgevendheid is in 2005 bij alle subsectoren gestegen, in het bijzonder bij de afvalbehandeling (+ 13,5 %). Veel bedrijven in deze subsector wisten aanzienlijk betere bedrijfsresultaten te behalen. Ook enkele buitengewone baten droegen fors bij aan deze stijging.

Oorzaken groei in de jaren negentig

De groei van de particuliere milieudienstverlening in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 is voor een belangrijk deel een gevolg van de aangescherpte regelgeving voor afvalstoffen. Als gevolg hiervan hebben milieudienstverlenende bedrijven enorme bedragen geïnvesteerd. Vooral in afvalverbrandingsinstallaties met dure rookgasreiniging, composteringsinrichtingen en inzamelmiddelen waren de investeringen hoog. De hieruit voortkomende exploitatiekosten werden dan ook doorberekend aan de ontdoeners van afvalstromen (bedrijven, huishoudens). Ook de op stortplaatsen van overheidswege ingevoerde afvalstoffenbelasting om het storten minder aantrekkelijk te maken had vanzelfsprekend een prijsopdrijvend effect.
De omzetstijging is daarnaast ook voor een fors deel te verklaren doordat overheidsinstellingen hun afvalinzameling steeds vaker laten verzorgen door een private onderneming, of hun dienst in een BV- en of NV-vorm gegoten hebben, waardoor zij onderdeel van de private milieudienstverlening zijn gaan uit maken.
Tot slot droeg ook de gegroeide welvaart (meer afval, meer autonome groei) en de relatief hoge inflatie bij aan de genoemde groei.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Binnen de statistiek Milieudienstverlening (SBI 90) neemt het CBS particuliere bedrijven waar op het gebied van afvalinzameling en -behandeling, rioolreiniging (afvalwaterinzameling en -behandeling) en de sanering van milieuverontreiniging.Naast de bedrijven die zich binnen de milieudienstverlening bezighouden met het inzamelen en verwerken van afval, onderscheidt het CBS ook bedrijven die actief zijn bij het verhandelen en voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen). Deze bedrijven zijn in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS ingedeeld in respectievelijk de bedrijfsklassen Voorbereiding tot recycling (SBI-code 37) en Groothandel in afval en schroot (SBI-code 5157).M.i.v. 2002 gebruikt het CBS voor de hierboven genoemde productiestatistieken een andere waarnemingsmethode. De gegevens vanaf 2002 zijn daarom niet zondermeer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Voor meer informatie over de veranderingen en de volgtijdelijke vergelijkbaarheid zie het artikel Milieudienstverlening (CBS, 2005).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Omvang milieudienstverlening, 1997-2005 (indicator 0390, versie 08 , 20 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.