Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang milieudienstverlening, 1997-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De (gefactureerde) omzet van particuliere bedrijven in de milieudienstverlening komt voor 2007 uit op ruim 5,3 miljard euro.

 
 
 
1997 2000 2004 2005 2006 2007
             
Aantal bedrijven 549 597 600 572 681 755
Werkzame personen (x 1 000) 14,5 20,3 23,0 23,3 24,9 26,9
             
  miljoen euro        
Investeringen 1 072 369 444 389 . .
             
Totale bedrijfsopbrengsten 1) 2 492 3 625 4 623 4 424 4 969 5 419
w.o. gefactureerde omzet 2) 2 452 3 587 4 516 4 340 4 877 5 346
  w.o. afvalwaterinzameling en -behandeling 71 208 315 364 486 582
    afvalinzameling 992 1 429 1 835 1 876 2 123 2 317
    afvalbehandeling 1 170 1 690 2 076 1 794 1 954 1 918
             
Resultaat vóór belastingen 147 154 180 355 416 457
w.o. afvalwaterinzameling en -behandeling 5 7 9 14 13 16
  afvalinzameling 69 78 66 83 141 168
  afvalbehandeling 64 64 103 243 236 241
             
  %          
Winstgevendheid 3) 6,0 4,3 4,0 8,2 8,5 8,5
w.o. afvalwaterinzameling en -behandeling 7,0 3,4 2,9 3,8 2,7 2,7
  afvalinzameling 7,0 5,5 3,6 4,4 6,6 7,3
  afvalbehandeling 5,5 3,8 5,0 13,5 12,1 12,6
 
Bron: CBS (2003, 2007, 2009). CBS/MNC/aug09/0390
1) Opbrengsten uit milieudienstverlening + overige bedrijfsopbrengsten.
2) Opbrengsten uit milieudienstverlening (incl. energieterugwinning, restproducten en neven- en handelsactiviteiten).
3) Resultaat vóór belastingen als % van de gefactureerde omzet.

Omzet particuliere milieudienstverlening flink gegroeid

Particuliere bedrijven die afvalstoffen inzamelen en behandelen vormen een belangrijk onderdeel van de milieudienstverlening. De gefactureerde omzet van deze bedrijven groeide in de jaren negentig en het begin van het nieuwe millennium flink. Tussen 2002 en 2005 treedt een stagnatie op in de groei. Dat de omzet in 2005 zelfs iets terugloopt is voornamelijk het gevolg van statistische bundelingen bij enkele grote bedrijven in de afvalbehandeling (zoals bedrijven die afval storten, verbranden of composteren). Interne leveringen worden hierdoor gedeeltelijk geelimineerd. In 2006 en 2007 zet de omzetgroei zich weer voort.

Oorzaken groei in de jaren negentig

Voor een belangrijk deel is de groei in de jaren negentig een gevolg van de aangescherpte regelgeving voor afvalstoffen. Om aan deze regelgeving te voldoen hebben milieudienstverlenende bedrijven enorme bedragen geïnvesteerd. Vooral in afvalverbrandingsinstallaties met dure rookgasreiniging, composteringsinrichtingen en inzamelmiddelen waren de investeringen hoog. De hieruit voortkomende exploitatiekosten werden dan ook doorberekend aan de ontdoeners van afvalstromen (bedrijven, huishoudens). Ook de op stortplaatsen van overheidswege ingevoerde afvalstoffenbelasting om het storten minder aantrekkelijk te maken had vanzelfsprekend een prijsopdrijvend effect.
De omzetstijging is daarnaast ook voor een fors deel te verklaren doordat overheidsinstellingen hun afvalinzameling steeds vaker laten verzorgen door een private onderneming, of hun dienst in een BV- en of NV-vorm gegoten hebben, waardoor zij onderdeel van de private milieudienstverlening zijn gaan uit maken.
Tot slot droeg ook de gegroeide welvaart (meer afval, meer autonome groei) en de relatief hoge inflatie bij aan de genoemde groei.

Toelichting milieudienstverlening

Binnen de statistiek Milieudienstverlening (SBI 90) neemt het CBS onder andere particuliere bedrijven waar op het gebied van de afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI 9001), afvalinzameling (SBI 9002.1) en afvalbehandeling (SBI 9002.2).
Naast de bedrijven die zich binnen de milieudienstverlening bezighouden met het inzamelen en verwerken van afval, onderscheidt het CBS ook bedrijven die actief zijn bij het verhandelen en voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen). Deze bedrijven zijn in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS ingedeeld in respectievelijk de bedrijfsklassen Voorbereiding tot recycling (SBI-code 37) en Groothandel in afval en schroot (SBI-code 5157).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Omvang milieudienstverlening

Omschrijving

Aantal bedrijven, aantal werkzame personen, investeringen, totale baten, resultaat voor belastingen en winstgevendheid in de milieudienstverlening. Er worden gegevens gepresenteerd voor de totale milieudienstverlening (SBI 90) en voor bedrijven in de afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI 9001), afvalinzameling (SBI 9002.1) en afvalbehandeling (SBI 9002.2).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Tot 2006 zijn de basisgegevens verkregen via een schriftelijke integrale enquête onder milieudienstverlenende bedrijven. Er werd één vragenlijst gebruikt voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. Kern van de vragenlijst was een korte verlies- en winstrekening. Doordat met ingang van 2002 het CBS voor de statistiek een andere waarnemingsmethode gebruikt, zijn de gegevens vanaf dit jaar niet zondermeer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Met ingang van 2006 heeft het onderzoek nogmaals een groot aantal wijzigingen ondergaan. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Van bedrijven met minder dan 10 werkzame personen (kleinbedrijf) wordt de informatie verkregen uit registraties van de Belastingdienst of door middel van enquêtering op steekproefbasis. Dit is afhankelijk van de bruikbaarheid van de fiscale informatie voor statistische doeleinden en varieert per branche/bedrijfstak. Bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen worden steekproefsgewijs benaderd met een vragenlijst. Bedrijven met 50 of meer werkzame personen ontvangen allemaal een enquêteformulier. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren.

Basistabel

StatLine: Milieudienstverlening, werkzame personen, baten, lasten, 1997-2001 (CBS, 2003)StatLine: Milieudienstverlening: arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005 (CBS, 2007)StatLine: Milieudienstverlening, arbeids- en financiële gegevens, per branche (CBS, 2009)

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Type bedrijfsopbrengsten, type bedrijfslasten (zoals inkoopwaarde omzet, arbeidskosten), financieel resultaat, voorzieningen, buitengewoon resultaat, omzet naar afnemerscategorie, afvalstoffenbelasting stortplaatsen.Er zijn ook gegevens beschikbaar naar grootteklasse van de bedrijven (0-10 werknemers, 10-100 werknemers, meer dan 100 werknemers)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieudienstverlening (korte onderzoeksbeschrijving) (CBS, 2005)Productiestatistieken (korte onderzoeksbeschrijving) (CBS, 2008)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Omvang milieudienstverlening, 1997-2007 (indicator 0390, versie 09 , 3 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.