Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang milieudienstverlening, 1997-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De (gefactureerde) omzet van particuliere bedrijven in de milieudienstverlening komt voor 2008 uit op bijna 6,0 miljard euro.

  1997 2000 2005 2006 2007 2008
             
Aantal bedrijven 549 597 572 681 755 728
Werkzame personen (x 1 000) 14,5 20,3 23,3 24,9 26,9 28,3
             
  miljoen euro
Investeringen 1 072 369 389 . . .
             
Totale bedrijfsopbrengsten 1) 2 492 3 625 4 424 4 969 5 419 6 116
w.o. gefactureerde omzet 2) 2 452 3 587 4 340 4 877 5 346 5 965
  w.o. afvalwaterinzameling en -behandeling 71 208 364 486 582 770
    afvalinzameling 992 1 429 1 876 2 123 2 317 2 459
    afvalbehandeling 1 170 1 690 1 794 1 954 1 918 2 240
             
Resultaat vóór belastingen 147 154 355 416 457 480
w.o. afvalwaterinzameling en -behandeling 5 7 14 13 16 31
  afvalinzameling 69 78 83 141 168 153
  afvalbehandeling 64 64 243 236 241 261
             
  %          
Winstgevendheid 3) 6,0 4,3 8,2 8,5 8,5 7,8
w.o. afvalwaterinzameling en -behandeling 7,0 3,4 3,8 2,7 2,7 4,0
  afvalinzameling 7,0 5,5 4,4 6,6 7,3 6,2
  afvalbehandeling 5,5 3,8 13,5 12,1 12,6 11,7
 
Bron: CBS (2003, 2007, 2010). CBS/CLO/sept10/0390
1) Opbrengsten uit milieudienstverlening + overige bedrijfsopbrengsten.
2) Opbrengsten uit milieudienstverlening (incl. energieterugwinning, restproducten en neven- en handelsactiviteiten).
3) Resultaat vóór belastingen als % van de gefactureerde omzet.

Omzet particuliere milieudienstverlening flink gegroeid

Particuliere bedrijven die afvalstoffen inzamelen en behandelen vormen een belangrijk onderdeel van de milieudienstverlening. De gefactureerde omzet van deze bedrijven is sinds 1997 flink toegenomen. Na enkele jaren van stagnatie (2002-2005) zet de groei zich weer voort. Tussen 2007 en 2008 steeg de gefactureerde omzet met ruim 11 procent; de groei deed zich voornamelijk voor bij de grote bedrijven.

Ontwikkelingen

Tussen 1997 en 2008 hebben diverse factoren bijgedragen aan de groei van de milieudienstverlening. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • de aangescherpte regelgeving voor afvalstoffen in de jaren negentig. Om aan deze regelgeving te voldoen hebben milieudienstverlenende bedrijven enorme bedragen geïnvesteerd in onder andere afvalverbrandingsinstallaties met dure rookgasreiniging, composteringsinrichtingen en inzamelmiddelen. De exploitatiekosten hiervan zijn doorberekend aan de ontdoeners van afval (bedrijven, huishoudens).
  • de door de overheid ingevoerde afvalstoffenbelasting om het storten van afval op stortplaatsen minder aantrekkelijk te maken.
  • bij veel overheidsinstellingen wordt de afvalinzameling sinds de jaren rond de eeuwwisseling steeds vaker verzorgd door een private onderneming of is hun dienst in een BV- en of NV-vorm gegoten. Hierdoor zijn zij een onderdeel van de private milieudienstverlening uit gaan maken.
  • de gegroeide welvaart (meer afval, meer autonome groei).

Afbakening milieudienstverlening

Binnen de statistiek Milieudienstverlening neemt het CBS onder andere particuliere bedrijven waar op het gebied van de afvalwaterinzameling en -behandeling, afvalinzameling en afvalbehandeling.
Naast de bedrijven die zich binnen de milieudienstverlening bezighouden met het inzamelen en verwerken van afval, onderscheidt het CBS ook bedrijven die actief zijn bij het verhandelen en voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen (inclusief reststoffen). Deze bedrijven zijn in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS ingedeeld in respectievelijk de bedrijfsklassen Voorbereiding tot recycling en Groothandel in afval en schroot.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Omvang milieudienstverlening

Omschrijving

Aantal bedrijven, aantal werkzame personen, investeringen, totale baten, resultaat voor belastingen en winstgevendheid in de milieudienstverlening (klasse 9000 van de SBI93). Er worden gegevens gepresenteerd voor de totale milieudienstverlening en voor bedrijven in de afvalwaterinzameling en -behandeling (klasse 9001 van de SBI93), afvalinzameling (klasse 9002.1 van de SBI93) en afvalbehandeling (klasse 9002.2 van de SBI93).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Tot 2006 zijn de basisgegevens verkregen via een schriftelijke integrale enquête onder milieudienstverlenende bedrijven. Er werd één vragenlijst gebruikt voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. Kern van de vragenlijst was een korte verlies- en winstrekening. Doordat met ingang van 2002 het CBS voor de statistiek een andere waarnemingsmethode gebruikt, zijn de gegevens vanaf dit jaar niet zondermeer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Met ingang van 2006 heeft het onderzoek nogmaals een groot aantal wijzigingen ondergaan. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Van bedrijven met minder dan 10 werkzame personen (kleinbedrijf) wordt de informatie verkregen uit registraties van de Belastingdienst of door middel van enquêtering op steekproefbasis. Dit is afhankelijk van de bruikbaarheid van de fiscale informatie voor statistische doeleinden en varieert per branche/bedrijfstak. Bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen worden steekproefsgewijs benaderd met een vragenlijst. Bedrijven met 50 of meer werkzame personen ontvangen allemaal een enquêteformulier. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren.

Basistabel

StatLine: Milieudienstverlening, werkzame personen, baten, lasten, 1997-2001 (CBS, 2003)StatLine: Milieudienstverlening: arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005 (CBS, 2007)StatLine: Milieudienstverlening, arbeids- en financiële gegevens, per branche (CBS, 2010)

Geografisch verdeling

Nederland.

Andere variabelen

Type bedrijfsopbrengsten, type bedrijfslasten (zoals inkoopwaarde omzet, arbeidskosten), financieel resultaat, voorzieningen, buitengewoon resultaat, omzet naar afnemerscategorie, afvalstoffenbelasting stortplaatsen.Er zijn ook gegevens beschikbaar naar grootteklasse van de bedrijven (0-10 werknemers, 10-100 werknemers, meer dan 100 werknemers)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieudienstverlening (korte onderzoeksbeschrijving) (CBS, 2005)Productiestatistieken (korte onderzoeksbeschrijving) (CBS, 2008)

Betrouwbaarheidscodering

C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Omvang milieudienstverlening, 1997-2008 (indicator 0390, versie 10 , 17 september 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.