Milieubeleid en milieumaatregelen

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto opbrengsten van deze bedrijfstak zijn de afgelopen 10 jaar fors gegroeid en bedragen in 2012 ruim 8 miljard euro. De winstgevendheid is 3,0 procent.

Opbrengsten Afvalbeheer toegenomen

De netto bedrijfsopbrengsten van de bedrijfstak Afvalbeheer, particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, bedragen in 2012 ruim 8,0 miljard euro. De winstgevendheid is 3,0 procent.
De netto opbrengsten zijn sinds 2000 fors toegenomen. In de Voorbereiding tot recycling zijn de netto opbrengsten zelfs ruim verviervoudigd. In 2012 is er sprake van een lichte daling in de winst ten opzichte van het jaar ervoor.

Oorzaken groei

Aan de groei van de bedrijfstak Afvalbeheer dragen diverse factoren bij. Naar alle waarschijnlijkheid speelt het overheidsbeleid om afvalstoffen zo veel mogelijk her te gebruiken een centrale rol. Ook wordt bij gemeenten de afvalinzameling meer dan vroeger verzorgd door een private onderneming of is hun dienst in een BV- en of NV-vorm gegoten. Hierdoor zijn zij een onderdeel van de private milieudienstverlening uit gaan maken.

Afbakening bedrijfstak Afvalbeheer

Binnen de bedrijfstak Afvalbeheer vallen particuliere bedrijven in de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling.

  • De Milieudienstverlening bestaat uit de branches Afvalwaterinzameling en -behandeling (SBI 37), Afvalinzameling (SBI 38.1), Afvalbehandeling (SBI 38.2) en Sanering en overig afvalbeheer (SBI 39). De inzameling en behandeling van huishoudelijk en industrieel afval betreft afval dat niet voor verder gebruik in een industrieel proces is bestemd, maar voor verwijdering met als resultaat een product dat weinig of geen waarde heeft. De sanering van milieuverontreiniging betreft o.a. het saneren van bodemverontreiniging en het verwijderen van olieopslagtanks en astbest.
  • Binnen de Voorbereiding tot recycling (SBI 38.3) vallen bedrijven die actief zijn bij het voor hergebruik geschikt maken van afvalstoffen. Zij produceren secundaire grondstoffen uit afval- en reststoffen. Tot de activiteiten van deze bedrijven horen onder andere het shredden van autowrakken, breken van puin en vermalen van afvalrubber en -plastics. Er vindt in de regel een industrieel proces plaats.
  • In deze indicator zijn geen gegevens opgenomen over de Groothandel in afval en schroot (SBI 4677). Deze branche onderscheidt zich van de Voorbereiding tot recycling doordat een industrieel proces om afval- en reststoffen om te zetten in grondstoffen grotendeels ontbreekt, of beperkt blijft tot het verkleinen van afvalstromen om voornamelijk logistieke redenen (bijvoorbeeld het verkleinen door middel van knippen van metaalschroot). Het handelsaspect blijft bepalend voor deze branche.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de milieudienstverlening zijn te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling

Omschrijving

Ontwikkeling van het aantal werkzame personen, de netto bedrijfsopbrengsten, de bedrijfslasten en de winstgevendheid in de bedrijfstak Afvalbeheer (klassen 37-39 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008). Binnen de bedrijfstak Afvalbeheer wordt een onderscheid gemaakt in bedrijven die behoren tot de Milieudienstverlening (SBI 37-39, excl. 38.3) en de Voorbereiding tot recycling (SBI 38.3). Voor de Milieudienstverlening worden gegevens gepresenteerd voor bedrijven in de Afvalwaterinzameling en behandeling (SBI 37), Afvalinzameling (SBI 38.1), Afvalbehandeling (SBI 38.2) en Sanering van milieuverontreiniging (SBI 39).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Voor de bedrijfsklassen die vallen binnen de Milieudienstverlening is de berekeningswijze van de statistiek diverse malen gewijzigd. In de gepresenteerde tijdreeks zijn hierdoor kleine en grotere trendbreuken aanwezig tussen de jaren 2001-02, 2005-06, 2007-08 en 2008-09. Voor de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling zijn er trendbreuken tussen de jaren 2006-07 en 2008-09. Doordat in 2008 een andere bundeling van bedrijven is gebruikt dan in de andere statistiekjaren, zijn de uitkomsten voor 2008 niet vergelijkbaar met die voor de andere statistiekjaren.De cijfers over 2009 wijken op twee belangrijke onderdelen af van de cijfers over de voorgaande jaren: (1) er is een andere Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) toegepast, en (2) de statistische eenheid (definitie voor wat we een bedrijf noemen) is veranderd. Deze wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten van 2009 niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren.

Basistabel

StatLine: Milieudienstverlening, werkzame personen, baten, lasten, 1997-2001 (CBS, 2003)StatLine: Milieudienstverlening: arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005 (CBS, 2007)StatLine: Industrie, arbeid en financiën, alle bedrijven, 2000-2005 (CBS, 2008b).StatLine: Milieudienstverlening, arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI'93, 2006-2008 (CBS, 2010a)StatLine: Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008 (CBS, 2010b).StatLine: Winning en distributie water, afvalbeheer; arbeid en financiën, SBI 2008 (CBS, 2014).

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Diverse detailleringen van de in deze indicator genoemde posten.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieudienstverlening (korte onderzoeksbeschrijving) (CBS, 2005a)Voorbereiding tot recycling (korte onderzoeksbeschrijving) (CBS, 2005b).Productiestatistiek (korte onderzoeksbeschrijving) (CBS, 2008a)

Opmerking

Omdat betrouwbare gegevens over het jaar 2006 voor de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling ontbreken is voor de samenstelling van de grafieken voor deze gegevens een inschatting gemaakt als het gemiddelde van de jaren 2005 en 2007.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2012 (indicator 0390, versie 14 , 16 juli 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.