Luchtkwaliteit

Koolmonoxideconcentratie, 1986-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De Europese norm voor piekconcentraties van koolmonoxide in de buitenlucht werd in 2008 niet overschreden. Deze Europese norm is strenger dan Nederlandse normen voor piekconcentraties van koolmonoxide die tot 2005 van kracht waren.

Piekconcentraties koolmonoxide nemen af

De piekconcentraties van koolmonoxide, in de figuur weergegeven als het jaargemiddelde van de maximale waarde van de glijdend 8-uursgemiddelde concentraties per dag, zijn in de afgelopen 10 jaar zowel op de regionale stations als de stad- en straatstations gedaald, waarbij de regionale stations de lichtste daling en de straatstations de sterkste daling laten zien. Metingen van koolmonoxideconcentraties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit laten zien dat de grenswaarde van 10.000 µg/m3 voor de glijdende 8-uurgemiddelde concentratie al sinds 1994 niet meer is overschreden in Nederland. De dalende trend is het gevolg van aangescherpte emissie-eisen voor het verkeer en emissiereducerende maatregelen bij de industrie. De piekconcentraties van koolmonoxide vormen al enige jaren geen probleem meer voor de luchtkwaliteit in Nederland.

Normen voor kortdurende blootstelling aan koolmonoxide

De grenswaarden voor koolmonoxideconcentraties hebben als doel de volksgezondheid te beschermen. In de Europese richtlijn voor koolmonoxide en benzeen is een grenswaarde vastgelegd van 10.000 µg/m3 voor de glijdende 8-uurgemiddelde concentratie van koolmonoxide. Deze waarde mag niet worden overschreden. De Europese grenswaarde is sinds 2005 van kracht. Via de Wet Milieubeheer uit 2007 is de Europese grenswaarde voor koolmonoxide vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. In 2008 is Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit herzien. De tot dan toe bestaande norm voor koolmonoxide is hierin ongewijzigd overgenomen.
 
De Europese grenswaarde van 10.000 µg/m3 blijkt in de praktijk strenger dan de grenswaarden voor koolmonoxide die tot 1 januari 2005 in Nederland van kracht waren. Dit betekent dat als de EU-grenswaarde niet wordt overschreden, de oude grenswaarden ook niet worden overschreden. De oude grenswaarden waren: 6.000 µg/m3 voor het 98-percentiel van glijdende 8-uursgemiddelde concentraties en 40.000 µg/m3 voor het 99,9-percentiel van uurgemiddelde koolmonoxideconcentraties. Het 98-percentiel is minder gevoelig voor fluctuaties dan het maximum. Dit is één van de redenen waarom het Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit het 98-percentiel toont. Dit staat in relatie met de huidige EU norm van 10.000 µg/m3.

Effecten van koolmonoxide op volksgezondheid

Koolmonoxide reageert met hemoglobine in het bloed. Koolmonoxide vermindert hierdoor de transportcapaciteit van zuurstof in het bloed. Bij hoge niveaus van koolmonoxide in het bloed bestaat er een risico voor oudere mensen met hartklachten en zwangere vrouwen.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Koolmonoxideconcentratie, 1986-2008 (indicator 0465, versie 06 , 1 oktober 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.