Herkomst stikstofdepositie, 2022

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 52% verreweg de grootste bijdrage aan die gemiddelde stikstofdepositie. Voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden komt de bijdrage van de agrarische sector uit op 46%.

Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie

De bijdrage van alle Nederlandse bronnen samen aan de gemiddelde berekende stikstofdepositie in Nederland is 71%. Daarnaast komt 29% van de stikstofdepositie uit emissiebronnen van het buitenland (import). De stikstofdepositie in Nederland is met 52% voor het grootste deel afkomstig van de Nederlandse landbouw. Andere binnenlandse bijdragen zijn wegverkeer (5%) en huishoudens/diensten/bouw (5%). Als alleen de binnenlandse bronnen in beschouwing worden genomen, dan is de bijdrage van de landbouw 71%. Overigens is in het buitenland de landbouw ook de voornaamste bron van stikstofdepositie (Stikstof | RIVM). Naast de gemiddelde depositie ten gevolge van de bekende binnen- en buitenlandse bronnen (1.323 mol/ha/jaar), is een klein deel (52 mol/ha/jaar) van de totale gemiddelde depositie (1.375 mol/ha/jaar) het gevolg van de gehanteerde meetcorrectie. Deze meetcorrectie (4 % van de totale depositie) is in de bovenstaande grafieken niet meegenomen.  

Wanneer in plaats van de gemiddelde depositie op heel Nederland alleen gekeken wordt naar de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden, komt de bijdrage door de Nederlandse landbouw uit op 46%. In dat geval dragen wegverkeer en huishoudens/diensten/bouw respectievelijk 5% en 6% bij aan de stikstofdepositie op die stikstofgevoelige natuur. Deze gegevens zijn voor 2021 en niet voor 2022, zoals voor de gemiddelde Nederlandse situatie.

Stikstof levert tevens een belangrijke bijdrage aan de depositie van zuur; zie Herkomst verzurende depositie.

Export van stikstofverbindingen

De stikstofdepositie in Nederland komt deels uit het buitenland (import). Een deel van de Nederlandse uitstoot komt als stikstofdepositie in het buitenland terecht (export). Voor stikstof afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland ca. 4 keer zo veel exporteert als importeert vanuit het buitenland. Voor stikstof afkomstig van stikstofoxiden is de export ca. 5 maal zo groot als de import. Om het uitstotende oppervlak gelijk met het ontvangende oppervlak (Nederlands grondgebied) te houden, zijn bij de berekeningen van de import/export-verhouding zeescheepvaart emissies toegekend aan het buitenland.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Depositie van stikstof in Nederland

Omschrijving

Depositie van stikstof in Nederland op basis van modelberekeningen en uitgesplitst naar bijdragen van gereduceerd stikstof (NHx) en geoxideerd stikstof (NOy)

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

Onderdeel van de GCN-berekeningen

Basistabel

Niet van toepassing

Geografische verdeling

Niet van toepassing

Andere variabelen

Herkomst van de zuurdepositie

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2022. (RIVM, 2022; zie bij 'Referenties').

Opmerking

1] Stikstofverbindingen leveren zowel een bijdrage aan de verzurende depositie als aan de stikstofdepositie.
2] Import/Export verhouding: Om het uitstotende oppervlak gelijk met het ontvangende oppervlak (Nederlands grondgebied) te houden, zijn bij de berekeningen van de import/export-verhouding zeescheepvaart emissies toegekend aan het buitenland.
 

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
14
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Herkomst stikstofdepositie, 2022 (indicator 0507, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.