Herkomst vermestende depositie op Nederland, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse agrarische sector levert met 38% verreweg de grootste bijdrage aan de vermestende depositie in Nederland. Bijna 60% van de depositie is afkomstig uit Nederlandse bronnen.

Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage

De vermestende (of stikstof) depositie in Nederland is met 38% voor het grootste deel afkomstig van de Nederlandse agrarische sector. Deze depositie is vrijwel geheel toe te schrijven aan de emissie van ammoniak (NH3). De bijdrage van alle Nederlandse bronnen aan de stikstofdepositie is 59%.

Ruim 60% van de vermestende depositie komt voor rekening van de depositie van gereduceerd stikstof (NHx).

Stikstof levert tevens een belangrijke bijdrage aan de depositie van zuur; zie ook Herkomst verzurende depositie, 2022.

Zie voor uitgebreide informatie over de beleidsaspecten: Vermesting en verzuring: beleid.

     

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Depositie van stikstof in Nederland
Omschrijving
Depositie van stikstof in Nederland op basis van modelberekeningen en uitgesplitst naar bijdragen van gereduceerd stikstof (NHx) en geoxideerd stikstof (NOy)
Verantwoordelijk instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Berekeningswijze
Onderdeel van de GCN-berekeningen
Basistabel
Niet van toepassing
Geografische verdeling
Niet van toepassing
Andere variabelen
Herkomst van de zuurdepositie
Verschijningsfrequentie
Eenmaal per drie jaar
Achtergrondliteratuur
Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. Rapportage 2010 (Velders et al., 2010a; zie bij 'Referenties'). Velders et al. (2010b) Rapportnr.500088007 Grootschalige stikstofdepositie in Nederland. Herkomst en ontwikkeling in de tijd
Opmerking
1. De categorie 'Achtergrond' is geen resultaat van de modelberekeningen, maar bestaat uit een vaste, later toegevoegde bijtelling. Vermestende depositie uit deze categorie zal echter in werkelijkheid deels uit Nederland en deels uit het buitenland komen. 2. Stikstofverbindingen leveren zowel een bijdrage aan de verzurende depositie als aan de vermestende depositie.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
14
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Herkomst vermestende depositie op Nederland, 2010 (indicator 0507, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.