Recreatiedruk per provincie

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Recreatie geeft een verhoogde druk op milieu en natuur in een bepaald gebied. De recreatiedruk verschilt sterk per provincie. De druk door dagrecreatie is hoog in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. In Limburg en Noord-Holland is de druk door verblijfsrecreatie het hoogst.

Dagrecreatie

In 2006/2007 maakten Nederlanders 887 miljoen dagtochten binnen het eigen land en 19,4 miljoen dagtochten naar het buitenland. Dit zijn er 75, respectievelijk 0,4 miljoen minder dan in 2001/2002 (CBS, 2008d).
Populaire bestemmingen liggen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland (respectievelijk 21, 18, 15 en 11 procent van de dagtochten). De meeste dagtochten worden gemaakt voor het beoefenen van sport en sportieve recreatie (28 procent van de dagtochten; o.a. wandelen, fietsen, hardlopen en trimmen). Daarnaast is uitgaan een belangrijke reden voor het maken van een dagtocht (24 procent van de dagtochten). Voor 58 procent van de dagtochten is de auto gebruikt.
Het aantal dagtochten per dag en per km2 (recreatiedruk) is in 2006/2007 het hoogst in Zuid-Holland, gevolgd door Utrecht, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Voor alle provincies geldt dat de recreatiedruk door dagrecreatie aanzienlijk hoger dan door verblijfsrecreatie.

Verblijfsrecreatie

In 2007 zijn er 124,2 miljoen overnachtingen door verblijfsrecreanten in Nederland, waarvan 96,2 miljoen door Nederlanders (CBS, 2008a, 2008b) en 28,0 miljoen door buitenlanders (CBS, 2008c).
De meeste overnachtingen vinden plaats in Noord-Holland (19 procent) en Gelderland (14 procent), gevolgd door Limburg (12 procent), Noord-Brabant (10 procent) en Zeeland (9 procent). Van de Nederlanders die in Nederland op vakantie gaan doet ruim 90 procent dit met de auto.
Het aantal overnachtingen per dag en per km2 (recreatiedruk) is het hoogst in Limburg en Noord-Holland.

Relevantie

Recreatie is een belangrijke vorm van actief gebruik van de natuur door de mens. De invloed van recreatie op milieu en natuur is erg complex en hangt o.a. af van het type activiteit en de wijze van verplaatsing. Directe negatieve gevolgen van recreatie voor natuur en milieu omvatten o.a. de verstoring van planten en dieren, de toename van verkeer en luchtverontreiniging door verplaatsing naar de recreatiebestemming en het ontstaan van zwerfafval. Daarnaast heeft recreatie ook indirecte negatieve gevolgen voor milieu en natuur zoals het ruimtegebruik door recreatieve voorzieningen en de toename van het verkeer om recreatieve voorzieningen te bevoorraden.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Recreatiedruk per provincie
Omschrijving
De recreatiedruk per provincie door dagrecreanten en verblijfsrecreanten. De recreatiedruk door dagrecreatie is gedefinieerd als het aantal dagtochten per km2 per dag; de recreatiedruk door verblijfsrecreatie als het aantal overnachtingen per km2 per dag.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Berekeningswijze
De recreatiedruk is berekend als het aantal dagtochten per dag en per km2 (voor dagrecreatie), resp. het aantal overnachtingen per dag en per km2 (voor verblijfsrecreatie) (Laimer, P. en P. öhlbock, 2004).
De gegevens over het aantal dagtochten komen uit het CBS-onderzoek Dagrecreatie (CBS, 2008d, 2008e). Dit onderzoek wordt eenmaal per vijf jaar uitgevoerd. De gegevens 2006/2007 betreffen de meest recente onderzoeksperiode, die liep van 1 oktober 2006 tot 1 oktober 2007. In het onderzoek zijn alleen de dagtochten van Nederlanders geregistreerd. Onder een dagtocht wordt verstaan: een recreatieve activiteit waarvoor men ten minste twee uur van huis is (zonder dat daarbij een overnachting elders plaatsvindt, exclusief bezoeken aan familie of kennissen en exclusief dagtochten vanaf een vakantieadres). Iedere dagtocht staat voor één dagrecreant. Meer informatie over het onderzoek Dagrecreatie geeft de korte methodebeschrijving Dagrecreatie (CBS, 2005a).
De gegevens over het aantal overnachtingen door buitenlanders zijn afkomstig uit het onderzoek Logiesaccommodaties (CBS, 2008c). Dit onderzoek geeft onder andere informatie over het aantal overnachtingen door buitenlanders in de volgende accommodatievormen: hotels, pensions en jeugdaccommodaties (met ten minste 5 slaapplaatsen), bungalows, en huisjescomplexen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties (met tenminste 20 slaapplaatsen). Meer informatie over het onderzoek Logiesaccommodaties geeft de korte methodebeschrijving Logiesaccommodaties (CBS, 2005b).
Ofschoon het onderzoek Logiesaccomodaties ook informatie geeft over het aantal overnachtingen door Nederlanders, is er voor de gegevens over het aantal overnachtingen door Nederlanders gekozen voor de informatie uit het Continu Vakantie Onderzoek (CBS, 2008a, 2008b). Het Continu Vakantie Onderzoek geeft een vollediger beeld van het aantal overnachtingen door Nederlanders dan het onderzoek Logiesaccomodaties. In het onderzoek zijn de volgende accomodatievormen opgenomen: zomerhuisje, vakantiebungalow, stacaravan, boot, kajuitboot of volkstuinhuisje in bezit van het huishouden, een eigen tent, bungalowtent, tourcaravan, vouwcaravan, vouwwagen, woning van particulier, hotel, pension, bed & breakfast, appartement, camper, jeugdherberg of andere groepsaccommodatie, overige logiesvormen. Op basis van de gegevens over de gemiddelde vakantieduur en het aantal vakanties is het aantal overnachtingen berekend (aantal vakanties x gemiddelde vakantieduur -1 dag). Meer informatie over het Continu Vakantie Onderzoek geeft de korte methodebeschrijving Continu Vakantie Onderzoek (CVO) (CBS, 2005c).
De gegevens over de totale oppervlakte per provincie zijn betrokken uit de CBS-Bodemstatistiek (CBS, 2006a). Het betreft de oppervlakten inclusief buitenwateren (Waddenzee, Oosterschelde, etc.). Het onderzoek Bodemgebruik vindt één maal per drie jaar plaats. Meer informatie over de Bodemstatistiek geeft de korte methodebeschrijving Bodemgebruik (CBS, 2006b).
Geografische verdeling
Nederland, per provincie.
Verschijningsfrequentie
Gegevens over dagrecreatie eenmaal per vijf jaar; gegevens over verblijfsrecreatie jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Dagrecreatie (korte methodebeschrijving) (CBS, 2005a).
Logiesaccommodaties (korte methodebeschrijving) (CBS, 2005b).
Continu Vakantie Onderzoek (CVO) (korte methodebeschrijving) (CBS, 2005c).
Laimer, P. en P. öhlbock (2004). Indicators measuring the sustainability of tourism; several considerations and results from the austrian perspective, 7th International Forum on Tourism Statistics Stockholm, Sweden, 9-11 June 2004.
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting op basis van een groot aantal accurate metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Recreatiedruk per provincie (indicator 0525, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.