Compendium voor de Leefomgeving
493 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Afval

Reinigingsdienstenafval, 1993-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De jaarlijkse hoeveelheid door gemeenten opgehaald reinigingsdienstenafval is vrij constant en bedraagt de laatste twintig jaar ongeveer een miljard kilo. De belangrijkste fracties zijn groenafval en veegafval.

Jaarlijks ongeveer 1 miljard kilo reinigingsdienstenafval

Reinigingsdienstenafval is afval afkomstig van reinigingsactiviteiten door gemeenten. De hoeveelheid die jaarlijks vrijkomt, vertoont geen duidelijke ontwikkeling. De afgelopen twintig jaar wordt er door de gemeenten elk jaar ongeveer een miljard kilo van dit afval ingezameld.
De belangrijkste componenten van het reinigingsdienstenafval zijn groenafval (de laatste jaren rond de 650 miljoen kilo per jaar) en veegafval (de laatste jaren ongeveer 230 miljoen kilo per jaar). De hoeveelheid ingezameld veegafval neemt sinds 2000 af. In 2017 is er een derde minder veegafval ingezameld dan in 2000.

Verwerking

Ruim de helft van het ingezamelde reinigingsdienstenafval wordt gecomposteerd, een kwart wordt achteraf gescheiden, en circa 10 procent wordt verbrand. De rest wordt hergebruikt of gestort.

Definities

  • Veegafval omvat afvalstoffen die door handmatig of machinaal vegen worden verzameld van openbare straten, terreinen, stranden en dergelijke; inclusief het afval dat via openbare prullenbakken wordt ingezameld.
  • Riool-, kolken- en gemalenafval is afval dat ontstaat door verwijdering van bezinksel in een rioleringssysteem, kolken (rioolputten) of gemalen.
  • Groenafval bestaat uit plantaardige afvalstoffen die vrijkomen bij de aanleg, onderhoud en verwijdering van openbaar groen; dit afval bestaat onder andere uit takken, snoeihout en bermmaaisel.
  • Drijfafval is afval dat wordt verwijderd uit havens, kanalen, sloten, vijvers en dergelijke (inclusief gedregd afval maar exclusief havenslib en baggerspecie).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het gemeentelijk afval is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Reinigingsdienstenafval

Omschrijving

Ontwikkeling van de totale hoeveelheid reinigingsdienstenafval en de fracties veegafval, riool-, kolken- en gemalenafval, groenafval, drijfafval, gemengd evenementenafval, gemengd marktafval en overig reinigingsdienstenafval tussen 1993 en 2017.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Definities van de genoemde afvalstromen en informatie over de berekeningswijze zijn te vinden in het artikel Statistiek gemeentelijk afval; opzet van het onderzoek (CBS, 2004).

Basistabel

StatLine: Gemeentelijke afvalstoffen, hoeveelheden (CBS, 2018)

Geografisch verdeling

De gegevens zijn beschikbaar voor Nederland, per provincie, naar mate van stedelijkheid van de gemeenten en naar grootte van de gemeenten.

Andere variabelen

De gegevens in de tabel hierboven zijn ook beschikbaar in de eenheid 'kg / inwoner'. Ook zijn er gegevens over de verwerking.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Statistiek gemeentelijk afval; opzet van het onderzoek (CBS, 2004)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Reinigingsdienstenafval, 1993-2017 (indicator 0544, versie 17 , 24 juli 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.