Lokale leefomgeving

Afstand tot openbaar groen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De gemiddelde afstand van huis tot openbaar groen voor heel Nederland is ongeveer 370 meter. In de periode 2000-2003 is de afstand tot openbaar groen in de meeste gemeenten vrijwel gelijk gebleven.

Afstand tot openbaar groen en regionale verschillen

Groen in de woonomgeving is o.a. van betekenis voor recreatie (wandelen en fietsen). Naast de toegankelijkheid en bruikbaarheid is de afstand tot groen (bereikbaarheid) van belang. De gemiddelde afstand van huis tot openbaar groen voor heel Nederland is ongeveer 370 meter. In de provincies Friesland en Zeeland, en in regio's als het rivierengebied, Noord- en Zuid-Limburg is de afstand tot openbaar groen duidelijk groter dan dit landelijk gemiddelde. Positief qua bereikbaarheid scoren regio's als Flevoland, grote delen van Noord-Holland, Rotterdam en de Veluwe. In de periode 2000-2003 is de afstand tot openbaar groen in de meeste gemeenten vrijwel gelijk gebleven.

Bereikbaarheid van andere typen groen

Behalve openbaar groen is er ook semi-openbaar groen (volkstuinen, sportterrein, verblijfsrecreatief terrein en begraafplaatsen) en agrarisch groen. Ook deze groene gebieden kunnen een deel van de wensen van mensen opvangen. Landelijk is de afstand tot het semi-openbaar groen iets groter geworden, maar vooral de afstand tot agrarisch groen is sterk toegenomen (Vreke et al, 2007). Als we de groensoorten onderling vergelijken dan is voor heel Nederland het agrarisch groen het meest nabij gelegen groen (280 meter). Dat geldt niet voor de G31, de 31 gemeenten uit het Grote Stedenbeleid (GSB), want daar is de afstand tot het agrarisch groen ruim 2 maal zo groot (ruim 600 meter) en bij de G4 zelfs 4 maal zo groot (ruim 1200 meter). Bij de G31 ligt het openbaar groen juist het meest dichtbij (ongeveer 270 meter).

Interactieve atlas groen in en om de stad

De informatie in het Milieu- en Natuurcompendium over groen in en om de stad kunt u interactief bekijken met behulp van een digitale atlas. Om u op weg te helpen heeft de redactie alvast een kaart voor u geselecteerd: Afstand tot openbaar groen.
U kunt met de atlas zelf ook andere kaarten raadplegen.

Definitie van afstand, woongebied en openbaar groen

De gebruikte maat voor de bereikbaarheid van groen is de hemelsbrede afstand (in meters) vanuit het woongebied tot het dichtstbijzijnde groen. De gegevens zijn een gemiddelde per gemeente. De maat is vrij grof, omdat geen rekening wordt gehouden met barrières van bijvoorbeeld snelwegen of water, of met de grootte van het dichtstbijzijnde groengebied. Desondanks geeft de maat een globale indruk van de bereikbaarheid van groengebieden in de woonomgeving (De Niet, 2005).
Het woongebied is gebaseerd op de klasse 'woongebied' uit het Bestand Bodemgebruik (BBG). De begrenzing varieert over de jaren 2000 en 2003.
Openbaar groen bestaat uit de categorieën parken/plantsoenen, bos, natuur en dagrecreatieve terreinen uit het BBG (Vreke et al, 2007).

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Afstand tot openbaar groen (indicator 0546, versie 01 , 9 oktober 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.