Schaaluitersten in openheid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ondanks de tendens naar gelijkvormigheid zijn de uitersten in openheid nog te vinden. De meest open gebieden liggen op de zeeklei en in het laagveen in het westen van het land. De meest gesloten gebieden komen verspreid voor voornamelijk op de zandgronden.

Toestand

In Noord- en West-Nederland zijn vooral de zeekleigebieden grootschalig en open. Er is een geringe hoeveelheid opgaande begroeiing en bebouwing. Die is geconcentreerd in dorpen en hier en daar op of rond boerenerven. Kleinschalige gebieden, gesloten landschap genoemd, komen vooral voor op de zandgronden (grens Groningen-Friesland, grens Drente-Overijssel, Achterhoek, Gelderse Vallei en Midden-Brabant) en op enkele overgangen naar het rivierengebied (Langbroekerweteringgebied) en op de zuid-westelijke zeeklei (Walcheren en Zuid-Beveland).

Bronnen

  • Dijkstra, H. en J. van Lith-Kranendonk (2000). Schaalkenmerken van het landschap in Nederland. Rapport 040. Alterra. Wageningen.
  • Geertsema, W., 2002. Het belang van groenblauwe dooradering voor natuur en landschap. Achtergrondrapport natuurbalans 2002. Werkdocument 2002/02. Natuurplanbureau. Alterra. Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het kenmerk schaaluitersten is beoordeeld aan de hand van Dijkstra en van Lith-Kranendonk (2000). Op basis van het voorkomen van opgaande begroeiing en bebouwing op de topografische kaart zijn zeer open gebieden tot kleinschalige gebieden onderscheiden. Zeer open gebieden kennen minder dan 5% opgaande begroeiing en bovendien minder dan 5% bebouwing per gebied van 1x1 km. Kleinschalige gebieden zijn gebieden van 1x1 km met meer dan 3 km lijnvormige beplantingen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Schaaluitersten in openheid (indicator 1022, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.