Belevingskaart van het Nederlandse landschap

Nederlanders waarderen vooral landschappen met een natuurlijk en historisch karakter.

Fysieke landschapskenmerken

De beleving van het landschap is subjectief. De ene persoon zal een landschap immers anders waarderen dan een ander. De hier gepresenteerde belevingskaart geeft een gemiddelde waardering van het Nederlandse landschap door de bevolking op basis van fysieke landschapskenmerken. De kaart is gebaseerd op de aanwezigheid van twee positief gewaardeerde landschapskenmerken: natuurlijkheid en historische kenmerkendheid, en twee negatief gewaardeerde kenmerken: stedelijkheid en horizonvervuiling. Het belang van de verschillende landschapskenmerken voor de beleving is bepaald aan de hand van een enquête onder 4500 Nederlanders in 2006.

Kleinschalige landschappen worden het meest gewaardeerd

Mensen waarderen de kleinschalige landschappen in de zandgebieden van Noord- en Oost-Nederland en de landschappen van de kustzone (duinen, strand) en het Heuvelland het meest. Open landschappen met veel verstedelijking en/of akkerbouw zoals de Zuidvleugel van de Randstad, de IJsselmeerpolders, en de klei- en veengebieden in Groningen, Friesland en Zeeland worden minder gewaardeerd. De belevingskaart geeft de waardering van het buitengebied weer; de stedelijke kernen zelf worden buiten beschouwing gelaten.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Belevingskaart van het Nederlandse landschap
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Alterra, Wageningen UR
Berekeningswijze
De kenmerken van het landschap, waarvan uit literatuuronderzoek is vastgesteld dat ze invloed hebben op de waardering van het landschap, zijn afgeleid uit bestaande landsdekkende bestanden en opgenomen in een GIS-applicatie, het BelevingsGIS. Het BelevingsGIS is in 2006 opnieuw gekalibreerd aan de hand van de resultaten van een enquête onder 4500 Nederlanders voor de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 (Van der Wulp, 2008). In deze enquête zijn in- en omwonenden geïnterviewd over de beleving en waardering van 300 op kaart aangeduide gebieden van 5 tot 10 km2. Dit heeft de volgende vergelijking opgeleverd: Aantrekkelijkheid = 5,31 + 0,29 x natuurlijkheid - 0,15 x stedelijkheid + 0,23 x historische kenmerkendheid - 0,09 x horizonvervuiling + 0,03 x leeftijd (op basis van de gemiddelde waarde per gebied).De statistisch verklaarde variantie (voorspellende waarde) bedroeg 42%. De hier getoonde kaart is gemaakt op grond van deze regressievergelijking. Roos-Klein Lankhorst et al. (2005) geven een beschrijving van de wijze waarop de fysieke gebeidskenmerken zijn gekarteerd.
Basistabel
BelevingsGIS (Roos Klein Lankhorst et al., 2005)
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
n.v.t.
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Achtergrondliteratuur

Roos-Klein Lankhorst, J., S. de Vries, A.E. Buijs, M.H.I. Bloemmen & C. Schuiling (2005). BelevingsGIS versie 2; waardering van het Nederlandse landschap door de bevolking op kaart. Rapport 1138. Alterra, Wageningen.
Wulp, N.Y. van der (2008). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; Nulmeting Landschap naar Gebieden. WOt-rapport 75. Wageningen UR, WOT Natuur & Milieu, Wageningen
Opmerking
------
Betrouwbaarheidscodering
C - Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belevingskaart van het Nederlandse landschap (indicator 1023, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.