Milieukwaliteit en natuur

Noordse stormvogel en zwerfvuil

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. De hoeveelheid plastic in de magen van deze vogels neemt toe.

Ontwikkeling

Tussen 1982 en 2001 bleek steeds meer plastic (zwerfvuil) voor te komen in de magen van Noordse stormvogels. Met name de hoeveelheid gebruiksplastic neemt (significant) toe; industrieel plastic daarentegen neemt (significant) af. Eind jaren negentig had 96% van de vogels gebruiksplastic in de maag met gemiddeld 0,47 gram per dier en 64% van de vogels industrieel plastic met gemiddeld 0,07 gram per dier. De hoeveelheid plastic in de magen van op de Nederlandse kust aangespoelde stormvogels hangt samen met de hoeveelheid zwerfvuil in de Noordzee. De belangrijkste bronnen van zwerfvuil (waaronder plastics) in de Noordzee zijn vrachtvaart, visserij, recreatie en offshore-industrie. Ook wordt zwerfvuil vanaf land aangevoerd door wind en rivieren. Noordse stormvogels leven op zee en pikken plastic en ander zwerfvuil op dat op het water drijft. Het plastic blijft in de maag zitten en kan onder andere leiden tot verminderde eetlust en beschadigingen van de maagwand.

Referenties

  • Franeker, J.A. van, en A. Meijboom (2002). Litter NSV. Marine litter monitoring by Northern Fulmars. A pilot study. Alterra-rapport nr. 401. Wageningen.
  • Franeker, J.A. van, en A. Meijboom (2003). Marine litter monitoring by Northern Fulmars. Progress Report 2002. Alterra-rapport nr. 622. Wageningen.

Technische toelichting

Technische toelichting

Tussen 1982 en 2001 is de maaginhoud van in totaal 383 aangespoelde stormvogel-kadavers onderzocht. De doodsoorzaak daarvan was uiteenlopend. Voor de jaren waarin minder dan 15 kadavers onderzocht zijn, zijn in de grafiek geen waarden weergegeven. Door de punten zijn lineaire trendlijnen getrokken voor gebruiks- en industrieel afval. De trends zijn overigens statistisch getoetst over individuele metingen uit alle jaren en na logaritmische transformatie. In de statistische analyse zijn artefacten die tot trends zouden kunnen leiden uitgesloten.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Noordse stormvogel en zwerfvuil (indicator 1105, versie 03 , 18 november 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.