Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bossen en agrarische gebieden zijn favoriet bij het bezoek aan groenblauwe gebieden voor recreatieactiviteiten. In 2012 werd het agrarisch gebied voor het eerst meer bezocht dan de bossen.

Bezoek aan agrarisch gebied overtreft in 2012 bezoek aan bossen

Bossen en agrarische gebieden blijven verreweg de meest bezochte groenblauwe gebieden in Nederland. Het bezoek aan bossen bleef in 2012 nagenoeg gelijk aan 2010 met circa 13% Het agrarisch gebied werd in 2012 door bijna 14% van de Nederlanders voor een recreatieactiviteit bezocht en stijgt hiermee met 12% ten opzichte van 2010. Nog niet eerder overtrof het bezoek aan het agrarisch gebied het bezoek aan de bossen.

Sportieve recreant bezoekt agrarisch gebied en bosbezoek vergrijst

Sinds 2006 stijgt het percentage recreanten dat in hun vrije tijd het agrarisch gebied opzoekt. De stijging wordt vooral veroorzaakt door sportieve recreanten tussen de 25 en 40 jaar en 61 jaar en ouder. Wandelen, fietsen, wandelsport, joggen en wielrennen zijn de activiteiten die in het agrarisch gebied populairder zijn geworden. Recreanten van 61 jaar en ouder wandelen en fietsen relatief veel en doen meer aan wandelsport. Recreanten tussen de 25 en 40 jaar joggen en wielrennen relatief meer. Bosbezoek vergrijst, want recreanten van 61 jaar en ouder laten de grootste stijging zien; een toename van 20% ten opzichte van 2010. Deze zijn wel actief, want fietsen en wandelsport worden in 2012 relatief meer dan andere activiteiten in het bos gedaan dan in 2010. Wandelen blijft echter ook in 2012 de meest favoriete bezigheid in het bos.

Ook bezoek aan natuurgebied laat een stijging zien

Een bezoek aan een natuurgebied is ook in 2012 weer gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk tot 5,5%. Bezoek aan zee bleek in 2012 het minst populair. Dit daalde tot net onder de 3%. Bezoek aan park, recreatiegebied en rivier-, plas- en meergebieden liet eveneens een daling zien.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bezoek aan groenblauwe gebieden, 2006-2012
Omschrijving
Op basis van het CVTO (Continu VrijeTijds Onderzoek) is geanalyseerd of het bezoek van groenblauwe gebieden voor recreatieactiviteiten in de loop van de jaren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011en 2012/2013 is veranderd.
Verantwoordelijk instituut
Alterra (Martin Goossen)
Berekeningswijze
SPSS-analyse van de CVTO-data. Het CVTO maakt gebruik van TNS NIPObase, een database van meer dan 150.000 personen die onder andere via hun eigen PC meewerken aan onderzoek. Voor het CVTO worden wekelijks netto circa 375 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun vrijetijdsactiviteiten in de afgelopen week. Het CVTO meet een heel jaar lang (looptijd telkens van april/mei tot april /mei) en biedt inzicht in de vrijetijdsactiviteiten per week. Vanaf 2006 is de CVTO enquête ietwat veranderd van opzet. Er is één omgevingscategorie toegevoegd aan de antwoordmogelijkheden, en daarnaast zijn vragen t.a.v. recreëren aan 'zee', of 'rivier, plas, meer' op een andere wijze in de structuur van de enquête opgenomen. Hoewel de data van de meting van 2004/2005 wel beschikbaar waren zijn deze om die reden niet gebruikt.
In de analyse is gekeken naar een aantal verschillende typen omgevingen. Het gaat om bos, natuurgebied (heide, duin, natte natuurgebieden), agrarisch gebied, park, recreatiegebied, rivier/plas/meer, en als laatste zee.
Onder natuurgebied wordt hier verstaan duin, heide en natte natuur.
Basistabel
SPSS-file van het CVTO
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
-
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Goossen, C.M. (2008) Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden; jaar 2006/2007. WOt-werkdocument 146, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
Donders, J.L.M. & C.M. Goossen (2012) Recreatie in groenblauwe gebieden. Analyse data Continu Vrijetijdsonderzoek: bezoek, leeftijd, stedelijkheidsgraad en activiteiten van recreanten, WOt-werkdocument 303. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Opmerking
Groenblauwe gebieden zijn de volgende gebieden: bos, natuurgebieden (zowel droog als nat), agrarische gebieden, recreatiegebieden, parken, rivier-, plas- en merengebieden en de zee.
Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2012 (indicator 1258, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.