Eigendom van bossen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Circa 60% van de bossen is in bezit van de overheid. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal particuliere boseigenaren.

Nederlandse bosbezit in de periode 1991 - 2000
Categorie eigenaar199119952000
 % van Nederlands bosbezit groter dan 5 hectare
 
Privaatrechtelijk bosbezit373641
w.v. particulier bosbezit242222
organisaties voor natuurbehoud121319
 
Publiekrechtelijk bosbezit646459
w.v. Staatsbosbeheer323332
ander rijksbezit9109
gemeenten191816
overig publiekrechtelijk343
 
Bron: Bosschap.LEI/NC/okt02

Ontwikkeling bosbezit

Circa 60% van het bos (groter dan 5 hectare) is in het bezit van publiekrechtelijke organisaties, met name Staatsbosbeheer, Dienst Domeinen, Ministerie van Defensie, provincies, gemeenten en waterschappen. Het aandeel hiervan is in de jaren negentig iets afgenomen. De overige circa 40% is privaatrechtelijk bosbezit. Dat betreft instellingen, zoals Natuurmonumenten en particulieren, zoals landgoedeigenaren. Het aandeel bos in handen van organisaties voor natuurbehoud is toegenomen. De ruim 1.500 particuliere Nederlandse boseigenaren met meer dan 5 hectare bos bezitten ongeveer 59.000 hectare bos; ruim een vijfde van al het Nederlands bos (van minimaal 5 hectare). Het aandeel particulier bos is in het afgelopen decennium licht gedaald, van 24 tot 22%. Het totaal bosareaal, zowel groter als kleiner dan 5 hectare, van particuliere eigenaren wordt geschat op circa 121.000 hectare. Dat zou betekenen dat de helft (121.000 minus 59.000) van het particuliere bosbezit kleiner is dan 5 hectare. Het particuliere bosbezit is dus sterk versnipperd over eigenaren. Volgens de eerste gegevens van dit meetnet bezitten particuliere eigenaren 35% van het totale Nederlandse bosareaal (groter en kleiner dan 5 hectare).

Bronnen

  • Berger, E.P., J.M. van den Hoek en J. Luijt (2001). Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2000. Rapport 1.01.04 Landbouw Economisch Instituut. Den Haag.
  • Bosschap (2001). Jaarverslag 2000 '2000 op hoofdlijnen'. Bosschap. Zeist.
  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen en H. Schoonderwoerd (2002). Het Nederlandse bos in 2001. Expertisecentrum LNV. Wageningen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De indicator is in hoofdzaak gebaseerd op de gegevens van het Bosschap, dat alle eigenaren registreert met minimaal 5 hectare bos. De 59.000 hectare particulier bosbezit omvat ook enige privaatrechtelijke instellingen. In totaal is 270.000 hectare bos geregistreerd bij het Bosschap. Het Meetnet Functievervulling Bos bestaat uit een systematische steekproef waarbij ruim 3600 punten in vier jaar (2001-2004) worden opgenomen (Dirkse et al., 2002). In 2001 werd een kwart van deze punten opgenomen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Eigendom van bossen (indicator 1262, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.