Ruimtegebruik

Eigendom van bossen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Circa 60% van de bossen is in bezit van de overheid. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal particuliere boseigenaren.

Verdeling (%) Nederlands bosbezit groter dan 5 hectare naar categorie eigenaar, 1975-2004
Categorie eigenaar 1975 1981 1991 2000 2005
Privaatrechtelijk bosbezit 47 42 37 41 42
w.v. particulieren 38 31 24 22 24
organisaties voor natuurbehoud 9 11 12 19 18
           
Publiekrechtelijk bosbezit 53 58 64 59 58
w.v. Staatsbosbeheer 24 29 32 32 31
ander rijksbezit 9 10 9 9 8
gemeenten 19 18 19 16 15
overig 1 1 3 3 3
Bron: Bosschap, Staatsbosbeheer, LEI.

Ontwikkeling bosbezit

Circa 60% van het bos (groter dan 5 hectare) is in het bezit van publiekrechtelijke organisaties, met name Staatsbosbeheer, Dienst Domeinen, Ministerie van Defensie, provincies, gemeenten en waterschappen. Het aandeel hiervan is in de jaren negentig iets afgenomen.
De overige circa 40% is privaatrechtelijk bosbezit. Dat betreft particulieren zoals landgoedeigenaren en instellingen zoals Natuurmonumenten.
Het aandeel bos in handen van organisaties voor natuurbehoud is toegenomen. Deze organisaties hebben vooral enerzijds particuliere bezittingen verworven.
De ruim 1.250 particuliere Nederlandse boseigenaren met meer dan 5 hectare bos bezitten ongeveer 52.000 hectare bos; ongeveer een vijfde van het Nederlands bos (van minimaal 5 hectare) dat is aangemeld bij het Bosschap.
Het totaal bosareaal, zowel groter als kleiner dan 5 hectare, van particuliere eigenaren wordt nu geschat op circa 99.000 hectare (bron MFV 2005). Dat zou betekenen dat een kleine helft (99.000 minus 52.000) van het particuliere bosbezit kleiner is dan 5 hectare. Het particuliere bosbezit is dus sterk versnipperd over eigenaren. Volgens de gegevens van het MFV (Meetnet Functievervulling) bezitten particuliere eigenaren circa 31% van het totale Nederlandse bosareaal (groter en kleiner dan 5 hectare).
Het Nederlandse bosareaal nam in de periode 1975-2003 toe van rond de 300.000 hectare in 1975 tot ongeveer 360.000 hectare nu (Dirkse et al., 2006). Het particuliere bosbezit (groter dan 5 hectare) nam af van 82.000 hectare in 1975 tot 56.000 hectare in 2004.

Referenties

  • Bosschap (2005). Jaarverslag 2005 Bosschap. Zeist.
  • G.M. Dirkse, W.P. Daamen, H. Schoonderwoerd, M. Japink, M. van Jole, R. van Moorsel, P. Schnitger, W.J. Stouthamer & M. Vocks, 2006. Meetnet Functievervulling bos 2001-2005, Directie Kennis, Ede
  • Berger, E.P., J. Luijt en M.J. Voskuilen (2005). Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2004. Rapport 1.05.05. LEI, Den Haag

Relevante informatie

  • Onderstaande internetadressen verwijzen naar de bronhouders en/of bewerkers van de gegevens die voor deze indicator zijn gebruikt:www.lei.wur.nl
  • www.bosschap.nl

Technische toelichting

Technische toelichting

De indicator is in hoofdzaak gebaseerd op de gegevens van het Bosschap, dat alle eigenaren registreert met minimaal 5 hectare bos. De 52.000 hectare particulier bosbezit omvat ook enige privaatrechtelijke instellingen. In totaal is 272.000 hectare bos geregistreerd bij het Bosschap in 2005. Het Meetnet Functievervulling Bos (MFV) bestaat uit een systematische steekproef waarbij ruim 3600 punten in de periode 2001-2005 werden opgenomen (Dirkse et al., 2006).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Eigendom van bossen (indicator 1262, versie 03 , 22 december 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.