Ecosystemen

Areaal bostypen 1984-2021

Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal.

Loofbossen en gemengde bossen nemen relatief toe ten koste van naaldbos

Uit een vergelijking van de bossen over de vier beschouwde perioden blijkt een relatieve toename van gemengde bossen en ongemengde loofbossen. Deze toename is vooral te danken aan de omvorming van gemengde en ongemengde naaldbossen naar gemengde en ongemengde loofbossen.
De veranderingen zijn waarschijnlijk een gevolg zijn van een meer natuurlijk (geïntegreerd) bosbeheer, dat meer natuurlijke bosbeelden nastreeft. Het aandeel kapvlakten blijft laag en het aandeel jong open bos neemt verder af als gevolg van het ouder worden van deze bossen. De categorie 'geen waarneming' omvat de categorieën 'niet bezocht' en 'geen bomen'.

Landelijke bosinventarisatie

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de Vierde Bosstatistiek (1984-1985), het Meetnet Functievervulling (2001-2005), de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (2012-2013) en de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (2017-2021). In 2022 is de nieuwe landelijke bosinventarisatie gestart (Achtste Nederlandse Bosinventarisatie), waarbij naast de bosstructuur ook de bodem zal worden onderzocht.

Referenties

  • Schelhaas, M.J., S. Teeuwen, J. Oldenburger, G. Beerkens, G. Velema, J. Kremers, B. Lerink, M.J. Paulo, H. Schoonderwoerd, W. Daamen, F. Dolstra, M. Lusink, K. van Tongeren, T. Scholten, l. Pruijsten, F. Voncken, A.P.P.M. Clerkx (2022). Zevende Nederlandse Bosinventarisatie; Methoden en resultaten. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-rapport 142.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Areaal bostypen

Omschrijving

Procentuele verdeling van het bosareaal over bostypen (naaldbos, loofbos, gemengd bos) voor de perioden 1984-1985, 2001-2005, 2012-2013 en 2017 - 2021

Verantwoordelijk instituut

Wageningen Environmental ResearchAuteur: Bas Lerink

Berekeningswijze

De gegevens zijn gebaseerd op de Vierde Bosstatistiek, de steekproef van het Meetnet Functievervulling bos en de steekproeven van de 6e en 7e Nederlandse Bosinventarisatie. De percentages in de figuur en de onderliggende tabel hebben betrekking op ca. 363.800 ha bos in Nederland. Ongemengd bos is bos met maar één boomsoort. Gemengd bos bestaat uit meer boomsoorten, met elk minstens 20% aandeel van het grondvlak (m2 doorsnede staand hout).

Basistabel

7e Nederlandse Bosinventarisatie ( Schelhaas et al., 2022)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Betrouwbaarheidscodering

C - Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Areaal bostypen 1984-2021 (indicator 1160, versie 08 , 13 februari 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.