Areaal bostypen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel loofbos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal.

Loofbossen en gemengde bossen nemen relatief toe ten koste van naaldbos

Uit een vergelijking van de bossen in twee perioden blijkt een relatieve toename van gemengde bossen en van ongemengd loofbos. Deze toename is ten koste gegaan van ongemengd naaldbos, dat met ongeveer 8% afnam. Deze verandering komt doordat meer inheemse loofbomen worden aangeplant en naaldbos wordt vervangen door loofbos.
Verder is er in 2001-2005 minder jong bos en zijn er minder kapvlakten dan in 1984-1985. Dat laatste komt doordat het oogsten van hout tegenwoordig meer door uitdunnen van bossen gaat dan door het kappen van alle bomen van een bosterrein.

Landelijke bosinventarisatie

In 2012 is begonnen met een landelijke bosinventarisatie (Zesde Nederlandse Bosstatistiek). In 2014 zullen nieuwe cijfers en informatie over het areaal van de verschillende bostypen beschikbaar zijn.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Areaal bostypen
Omschrijving
Procentuele verdeling van het bosareaal over bostypen (naaldbos, loofbos, gemengd bos) voor de perioden 1984-1985 en 2001-2005.
Verantwoordelijk instituut
WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR (Wim Daamen)
Berekeningswijze
De gegevens zijn gebaseerd op de Vierde Bosstatistiek en de steekproef van het Meetnet Functievervulling bos. De percentages in de figuur en de onderliggende tabel hebben betrekking op ca. 350.000 ha bos in Nederland. Ongemengd bos is bos met maar één boomsoort. Gemengd bos bestaat uit meer boomsoorten, met elk minstens 20% aandeel van het grondvlak (m2 doorsnede staand hout).
Basistabel
MFV bos (Dirkse et al., 2006)
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
geen
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Achtergrondliteratuur
Dirkse, G.M., W.P. Daamen, H. Schoonderwoerd, M. Japink, M. van Jole, R. van Moorsel, P. Schnitger, W. Stouthamer & M. Vocks (2006). Meetnet Functievervulling bos 2001-2005. Vijfde Nederlandse Bosstatistiek. Rapport dk065-O. Directie Kennis, LNV, Ede.
Betrouwbaarheidscodering
C - Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Areaal bostypen (indicator 1160, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.