Areaal bostypen 1984-2021

Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal.

Loofbossen en gemengde bossen nemen relatief toe ten koste van naaldbos

Uit een vergelijking van de bossen over de vier beschouwde perioden blijkt een relatieve toename van gemengde bossen en ongemengde loofbossen. Deze toename is vooral te danken aan de omvorming van gemengde en ongemengde naaldbossen naar gemengde en ongemengde loofbossen.
De veranderingen zijn waarschijnlijk een gevolg zijn van een meer natuurlijk (geïntegreerd) bosbeheer, dat meer natuurlijke bosbeelden nastreeft. Het aandeel kapvlakten blijft laag en het aandeel jong open bos neemt verder af als gevolg van het ouder worden van deze bossen. De categorie 'geen waarneming' omvat de categorieën 'niet bezocht' en 'geen bomen'.

Landelijke bosinventarisatie

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de Vierde Bosstatistiek (1984-1985), het Meetnet Functievervulling (2001-2005), de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (2012-2013) en de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (2017-2021). In 2022 is de nieuwe landelijke bosinventarisatie gestart (Achtste Nederlandse Bosinventarisatie), waarbij naast de bosstructuur ook de bodem zal worden onderzocht.

Bronnen

  • Schelhaas, M.J., S. Teeuwen, J. Oldenburger, G. Beerkens, G. Velema, J. Kremers, B. Lerink, M.J. Paulo, H. Schoonderwoerd, W. Daamen, F. Dolstra, M. Lusink, K. van Tongeren, T. Scholten, l. Pruijsten, F. Voncken, A.P.P.M. Clerkx (2022). Zevende Nederlandse Bosinventarisatie; Methoden en resultaten. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-rapport 142.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Areaal bostypen
Omschrijving
Procentuele verdeling van het bosareaal over bostypen (naaldbos, loofbos, gemengd bos) voor de perioden 1984-1985, 2001-2005, 2012-2013 en 2017 - 2021
Verantwoordelijk instituut
Wageningen Environmental Research
Auteur: Bas Lerink
Berekeningswijze
De gegevens zijn gebaseerd op de Vierde Bosstatistiek, de steekproef van het Meetnet Functievervulling bos en de steekproeven van de 6e en 7e Nederlandse Bosinventarisatie. De percentages in de figuur en de onderliggende tabel hebben betrekking op ca. 363.800 ha bos in Nederland. Ongemengd bos is bos met maar één boomsoort. Gemengd bos bestaat uit meer boomsoorten, met elk minstens 20% aandeel van het grondvlak (m2 doorsnede staand hout).
Basistabel
7e Nederlandse Bosinventarisatie ( Schelhaas et al., 2022)
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
geen
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Betrouwbaarheidscodering
C - Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Areaal bostypen 1984-2021 (indicator 1160, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.