Natuurbeleid en natuurbescherming

Terreinen natuurbeherende organisaties, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De terreinen van de verschillende organisaties die natuurterreinen bezitten of in beheer hebben liggen verspreid over heel Nederland.

Ligging terreinen

De kaart geeft de ligging van de terreinen van de grote terreinbeherende organisaties en een aantal kleinere organisaties die natuurterreinen beheren en openstellen voor publiek. De informatie over de kleinere organisaties is incompleet.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Terreinen natuurbeherende organisaties

Omschrijving

Ligging van de terreinen van natuurbeherende organisaties in Nederland

Verantwoordelijk instituut

Wageningen UR, WOT Natuur & Milieu

Berekeningswijze

De kaart is gebaseerd op kaarten van eigendomskaarten en kaarten met informatie over subsidieverlening natuurbeheer.
Met name de categorie 'overige terreinbeheerders' is mogelijk incompleet en gebaseerd op de Basiskaart natuur 2009.

Basistabel

Zie Berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Smidt, R.A., J.van Os, I.G. Staritsky (2009). Samenstellen van landelijke kaarten met landschapselementen, grondeigendom en beheer; technisch achtergronddocument bij de opgeleverde bestanden. WOt-werkdocument 164. WOT Natuur & Milieu, Wageningen

Betrouwbaarheidscodering

B - Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Terreinen natuurbeherende organisaties, 2009 (indicator 1283, versie 04 , 17 december 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.