Gebieden terreinbeherende organisaties, 2023

De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland en liggen grotendeels binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Ligging terreinen

De kaart geeft de ligging van de terreinen van de drie grote terreinbeherende organisaties (TBO's) in Nederland: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. In totaal beheren zij ongeveer 479.000 hectare natuur. De kaart laat het beheer en/of bezit zien binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Bijna 86% van de terreinen van de drie grote TBO's ligt binnen het natuurnetwerk (land en rijkswateren). Dit percentage is fors lager dan in eerdere versies van deze indicator werd gerapporteerd. Oorzaak voor dit verschil is dat Rijkswateren (inclusief uiterwaarden van rivieren), ondanks dat ze wel Natura 2000-gebied zijn, nu niet meer tot het Natuurnetwerk worden gerekend.

Beleid: natuurlijk verder

Het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden en werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan. Het doel is een samenhangend netwerk van natuurgebieden te creëren en daarmee de achteruitgang van respectievelijk het natuurareaal en de biodiversiteit te stoppen, uit te breiden en te herstellen. Met het Natuurnetwerk worden natuurgebieden vergroot door verwerving en inrichting en met elkaar verbonden door faunapassages en verbindingszones. Grote eenheden natuur zijn tevens gunstig om water- en milieucondities te verbeteren.

In het Natuurpact van september 2013 hebben Rijk en provincies hun nieuwe ambities om natuur in Nederland te ontwikkelen en te behouden vastgelegd voor de periode tot en met 2027. Tot 2027 ondersteunen de provincies het proces om minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur inrichten om het natuurnetwerk te versterken. Provincies en maatschappelijke partijen investeren in beheer en ontwikkeling van het NNN. De terreinbeherende organisaties leveren een belangrijke bijdrage om het natuurnetwerk op het land te realiseren. Bijna 54% wordt beheerd of is in bezit van deze TBO's. Zij zijn daarom van groot belang voor het welslagen van het natuurbeleid.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Gebieden terreinbeherende organisaties
Omschrijving
Ligging van de gebieden van terreinbeherende organisaties in Nederland en binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland
Verantwoordelijk instituut
Wageningen UR, WOT Natuur & Milieu (Marlies Sanders)
Berekeningswijze
De kaart is gebaseerd op een combinatie (Union) van eigendoms- en beheerkaarten. Indien er overlap is tussen gebieden van de verschillende eigenaar-beheerders (bijv. eigendom Staatsbosbeheer en beheer Natuurmonumenten) is het terrein toegewezen aan de beheerder.
De gegevens die gebruikt zijn:
- Staatsbosbeheer 2023 (AdministrativeUnits2022_09.gpkg)
- Natuurmonumenten (NM_Zeggenschap_2023_03_13.gpkg)
- Prov. Landschappen (ProvincialeLandschappen2023.gdb)
- Het NNN uit de Achtste Voortgangsrapportage Natuur 2022.
De terreineigendommen die in de rijkswateren liggen, zijn geselecteerd (geen onderdeel van NNN, begrensd door provincies, IPO 2022) en toegekend aan de NNN.
Basistabel
Zie Berekeningswijze
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
geen
Verschijningsfrequentie
Tweejaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Gebieden terreinbeherende organisaties, 2023 (indicator 1283, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.