Natuurbeleid en natuurbescherming

Gebieden terreinbeherende organisaties, 2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland.

Ligging terreinen

De kaart geeft de ligging van de terreinen van de drie grote terreinbeherende organisaties (TBO's) in Nederland: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. In totaal beheren zij ongeveer 473.000 hectare natuur. De kaart laat het beheer en/of bezit zien binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Bijna 93% van de terreinen van de drie grote TBO's ligt binnen het natuurnetwerk (land en rijkswateren).

Beleid: natuurlijk verder

Het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden en werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van het ministerie van LNV. Het doel is een samenhangend netwerk van natuurgebieden te creëren en daarmee de achteruitgang van respectievelijk het natuurareaal en de biodiversiteit te stoppen, uit te breiden en te herstellen. Met het Natuurnetwerk worden natuurgebieden vergroot door verwerving en inrichting en met elkaar verbonden door faunapassages en verbindingszones. Grote eenheden natuur zijn tevens gunstig om water- en milieucondities te verbeteren.
In het Natuurpact van september 2013 hebben Rijk en provincies hun nieuwe ambities om natuur in Nederland te ontwikkelen en te behouden vastgelegd voor de periode tot en met 2027. Tot 2027 ondersteunen de provincies het proces om minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur inrichten om het natuurnetwerk te versterken. Provincies en maatschappelijke partijen investeren in beheer en ontwikkeling van het NNN. De terreinbeherende organisaties leveren een belangrijke bijdrage om het natuurnetwerk op het land te realiseren. Bijna 58% wordt beheerd of is in bezit van deze TBO's. Zij zijn daarom van groot belang voor het welslagen van het natuurbeleid.
Naast het Natuurnetwerk op het land zijn alle rijkswateren, waaronder Waddenzee, IJsselmeer, Zeeuwse delta en Noordzee aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Een deel van deze gebieden in de rijkswateren, ca 25.000 ha, is in bezit en/of beheer van de terreinbeherende organisaties.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Gebieden terreinbeherende organisaties

Omschrijving

Ligging van de gebieden van terreinbeherende organisaties in Nederland en binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland

Verantwoordelijk instituut

Wageningen UR, WOT Natuur & Milieu (Marlies Sanders)

Berekeningswijze

De kaart is gebaseerd op een combinatie (Union) van eigendoms- en beheerkaarten. Indien er overlap is tussen gebieden van de verschillende eigenaar-beheerders (bijv. eigendom Staatsbosbeheer en beheer Natuurmonumenten) is het terrein toegewezen aan de beheerder. De gegevens die gebruikt zijn: - Staatsbosbeheer 2019 (20190101 Staatsbosbeheer.gdb) - Natuurmonumenten (NM-areaal_20190101.shp)- Prov. Landschappen (ProvincialeLandschappen2019.gdb)- Het NNN uit de Voortgangsrapportage Natuur 2019.De terreineigendommen die in de rijkswateren liggen, zijn geselecteerd (geen onderdeel van NNN, begrensd door provincies, IPO 2019) en toegekend aan de NNN.

Basistabel

Zie Berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

C

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Gebieden terreinbeherende organisaties, 2020 (indicator 1283, versie 06 , 13 januari 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.