Natuurbeleid en natuurbescherming

Beschermingsstatus van dieren en planten

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De wettelijke bescherming van soorten spoort niet steeds met de bedreiging van de soorten.

Toestand

Door de Flora- en faunawet zijn alle vogels, amfibieƫn, reptielen, vleermuizen en bijna alle overige zoogdieren wettelijk beschermd. Verder is een aantal vaatplanten, vissen en enige andere diersoorten beschermd. Het grootste deel van de 35.000 soorten die in Nederland voorkomen kent echter geen wettelijke status. Zo is er van de vele insectensoorten slechts een handvol dagvlinders, libellen, mieren en kevers beschermd.Volgens de Vogelrichtlijn zijn alle Europese inheemse vogels beschermd en volgens de Habitatrichtlijn de soorten van bijlage IV van deze richtlijn. De soorten van de Europese richtlijnen zijn ook opgenomen in de Flora- en faunawet. Verder hebben bepaalde soorten ook een zekere status als Rode-lijstsoort of als soort waarvoor een soortbeschermingsplan bestaat. Soorten komen op een Rode Lijst als ze bedreigd zijn, dat wil zeggen zeldzaam zijn en achteruitgaan. Voor een beperkt aantal, voornamelijk bedreigde soorten zijn soortbeschermingsplannen gemaakt. Daarin staan de benodigde activiteiten om de soorten veilig te stellen.De wettelijke bescherming van soorten spoort niet steeds met de bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten amfibieƫn en zoogdieren beschermd, maar niet alle zijn ook bedreigd. En andersom geldt dat er bedreigde soorten zijn die niet beschermd zijn. Zo zijn er geen paddestoelen en korstmossen beschermd, maar wel veel bedreigd.

Referenties

  • Kuindersma, W., H.M.P. Cappelle, R.C. van Apeldoorn en W.W. Buunk (2002). Bescherming natuurgebieden en soorten in Nederland vanaf 2002. Planbureau-werk in uitvoering, intern werkdocument 2002/06. Natuurplanbureau vestiging Wageningen.

Technische toelichting

Technische toelichting

Het aantal soorten is weergegeven als percentage van het totaal aantal soorten van de groep in Nederland. In geval van de Habitatrichtlijn is uitgegaan van bijlage IV. In geval van Rode Lijsten is uitgegaan van de formeel in de Staatscourant gepubliceerde Rode Lijsten.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Beschermingsstatus van dieren en planten (indicator 1323, versie 02 , 29 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.