Natuurbeleid en natuurbescherming

Beschermingsstatus van dieren en planten

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging.

Bescherming en bedreiging

De wettelijke bescherming van soorten spoort niet steeds met de bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten vogels, amfibieën en zoogdieren beschermd, maar veel daarvan zijn niet bedreigd. En andersom geldt dat er bedreigde soorten zijn die niet beschermd zijn. Zo zijn er geen paddestoelen en korstmossen beschermd, maar wel veel bedreigd.

Rode lijsten

Soorten komen op een Rode Lijst als ze bedreigd zijn, dat wil zeggen op basis van een negatieve trend en/of zeldzaamheid.
Van veel groepen dieren en planten zijn geen Rode Lijsten bekend, van deze groepen kan daarom niet vastgesteld worden in hoeverre de bedreigde soorten beschermd zijn. Van drie groepen zonder Rode Lijst zijn wel enkele soorten wettelijk beschermd, namelijk vijf soorten kevers, vier soorten mieren en één soort kreeft.

Flora- en faunawet

Door de Flora- en faunawet zijn alle vogels, amfibieën, reptielen, vleermuizen en bijna alle andere zoogdieren wettelijk beschermd. Verder zijn een aantal vaatplanten, vissen en enige andere diersoorten beschermd.

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Volgens de Vogelrichtlijn zijn alle Europese inheemse vogels beschermd en volgens de Habitatrichtlijn de soorten van bijlage IV van deze richtlijn. Alle soorten van de Europese richtlijnen zijn opgenomen in de Flora- en faunawet.

Soortbeschermingsplannen

Voor een beperkt aantal, voornamelijk bedreigde, soorten zijn soortbeschermingsplannen gemaakt. Daarin staan de benodigde activiteiten om de soorten veilig te stellen.

Referenties

  • Kuindersma, W., H.M.P. Cappelle, R.C. van Apeldoorn en W.W. Buunk (2002). Bescherming natuurgebieden en soorten in Nederland vanaf 2002. Planbureau-werk in uitvoering, intern werkdocument 2002/06. Natuurplanbureau vestiging Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Beschermingsstatus van dieren en planten

Omschrijving

Percentage soorten per bedreiging (Rode lijst) en wettelijke bescherming per dier- en plantgroep

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het aantal soorten is weergegeven als percentage van het totale aantal soorten van de groep in Nederland.
In geval van de Habitatrichtlijn is uitgegaan van soorten op bijlage IV. In geval van Rode Lijsten is uitgegaan van de formeel in de Staatscourant gepubliceerde Rode Lijsten.

Basistabel

Zie tabblad figuurdata onder download figuurdata

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Kuindersma, W., H.M.P. Cappelle, R.C. van Apeldoorn en W.W. Buunk (2002). Bescherming natuurgebieden en soorten in Nederland vanaf 2002. Planbureau-werk in uitvoering, intern werkdocument 2002/06. Natuurplanbureau vestiging Wageningen.

Opmerking

geen

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Beschermingsstatus van dieren en planten (indicator 1323, versie 03 , 26 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.