Natuurbeleid en natuurbescherming

Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 2007-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Van de dertien soorten amfibieën in Nederland staan er elf op de habitatrichtlijn. Alle soorten die op bijlage II en IV staan, gaan volgens de Rode lijst in verspreiding en aantal achteruit.

Kamsalamander

De kamsalamander komt verspreid over het gehele zuiden, midden en oosten van ons land voor. In de periode 2007-2011 is de soort in 202 10x10 km-hokken aangetroffen.
De kamsalamander staat als "Kwetsbaar" op de Rode lijst (vrij zeldzaam en afname) en op bijlage II en IV van de habitatrichtlijn.

Boomkikker

De boomkikker komt met name voor in de struweelzone van bosranden, houtwallen en moerasgebieden. Voor de voortplanting zijn dichtbij zijnde wateren met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie noodzakelijk. De boomkikker is thans vrij zeldzaam (42 10x10 km-hokken voor en neemt de laatste jaren in aantal toe.
De boomkikker staat als "Bedreigd" op de Rode lijst (zeldzaam en zeer sterke achteruitgang) en op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.

Geelbuikvuurpad

De geelbuikvuurpad is het meest zeldzame amfibie in Nederland. Slechts in twee 10x10 km-hokken komt hij voor. In Zuid-Limburg bereikt deze soort de noordwestgrens van zijn gebied. Het is een warmteminnende soort. De voorkeur gaat uit naar zeer dynamische biotopen, waar voortdurend nieuwe natte plekken ontstaan.
De geelbuikvuurpad staat als "Ernstig Bedreigd" op de Rode lijst (zeer zeldzaam en zeer sterke achteruitgang) en op Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn.

Knoflookpad

De knoflookpad komt voor aan de stroomdalen van beken en rivieren in het oosten en zuidoosten van Nederland. Het is een vrij zeldzame soort die in de periode 2007-2011 in 45 10x10 km-hokken voorkomt. Zijn biotoop bestaat uit rivierduinen en kleinschalig agrarisch landschap met bos in de nabijheid. Daar soort gaat in Nederland sterk achteruit.
De knoflookpad staat als "Bedreigd" op de Rode lijst (zeldzaam en sterke achteruitgang) en op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.

Vroedmeesterpad

De vroedmeesterpad is een warmteminnende soort die voorkomt in Zuid-Limburg. Zijn biotoop bestaat uit groeven, oude bebouwing, hellingbossen en graften. De pad plant zich voort in wateren in groeven, in betonnen drinkbakken en in bronpoelen langs hellingbossen.
De soort is zeer zeldzaam en komt maar in zeven 10x10 km-hokken voor.
De vroedmeesterpad staat als "Kwetsbaar" op de Rode lijst (zeer zeldzaam en afgenomen) en op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.

Rugstreeppad

De rugstreeppad is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de duinen, de uiterwaarden van de grote rivieren, opgespoten terreinen, heidevelden en akkers. Maar voor de voortplanting is de soort afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen.
De rugstreeppad is een algemene soort die voorkomt in 306 10x10 kmhokken.
De soort staat als "Gevoelig" op de Rode lijst (algemeen, sterke afname) en op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.Hij is een typische soort voor Habitattype "vochtige duinvalleien met open water".

Heikikker

Hij komt vooral voor in vochtige heidegebieden, waar sprake is van veenvorming en in hoog- en laagveengebieden. Maar is ook wel aangetroffen in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden, langs meren en rivieren en in komkleigebieden. Het voortplantingsbiotoop bestaat uit ondiepe stilstaande wateren met oevervegetatie.
De heikikker is een algemene soort die voorkomt in 241 10x10 km-hokken. De soort staat als "Thans Niet Bedreigd" op de Rode lijst (algemeen, matige afname) en op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
De heikikker is een typische soort voor het Habitattype "zure en (zeer) zwak gebufferde vennen".

Poelkikker

De poelkikker komt vooral in het oosten en zuiden van Nederland voor. Het is een warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren.De Poelkikker is een kritische soort, die in voedselarm, schoon water voorkomt.
De poelkikker is een algemene soort die voorkomt in 227 10x10 km-hokken
De soort staat als Thans Niet Bedreigd op de Rode lijst (algemeen en afname) en op bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De poelkikker is een typische soort voor het Habitattype "(zeer) zwak gebufferde vennen".

Overige soorten

Bastaardkikker, Bruine kikker en Meerkikker staan op bijlage V van de Habitatrichtlijn.

Referenties

  • CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage. 173 p.
  • J.J.C.W. van Delft, R.C.M. Creemers en A.M. Spitzen-van der Sluijs (2007). Basisrapport Rode Lijst Amfibieën en Reptielen volgens Nederlandse en IUCN-criteria.
  • Janssen, J.A.M. en J.H.J. Schaminée (2008). Europese natuur in Nederland. Soorten van de habitatrichtlijn. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 184 p.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 2007-2011

Omschrijving

Verspreiding van de amfibieën van de Habitatrichtlijn.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Weergeven van voorkomen soorten per 10 x 10 km-hok op een kaart

Basistabel

Niet van toepassing

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

CBS (2012). Meetprogramma's voor flora en fauna. Kwaliteitsrapportage NEM over 2011. Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage.
J.J.C.W. van Delft, R.C.M. Creemers en A.M. Spitzen-van der Sluijs (2007). Basisrapport Rode Lijst Amfibieën en Reptielen volgens Nederlandse en IUCN-criteria.

Opmerking

Toelichting legenda kaart: Waargenomen sinds 2007 = er is ten minste één individu van de soort in de periode 2007 t/m 2011 in het 10x10 km-hok waargenomen; Nulwaarneming sinds 2007 = in de periode 2007 t/m 2011 is ondanks voldoende onderzoek in het potentieel leefgebied geen enkel exemplaar van de soort waargenomen; Actueel + potentieel leefgebied: alle 10x10 km-hokken waar de soort voortkomt of voorkwam en alle 10x10 km-hokken waar de soort op grond van het geschikte biotoop voor zou kunnen komen.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale telling

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 2007-2011 (indicator 1553, versie 01 , 3 augustus 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.