Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode 2000 - 2015 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied meer dan verdubbeld van 5.070 in 2000 tot 10.542 in 2015. Het aantal nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied is in dezelfde periode toegenomen van 52031 tot 60221 woningen. In Rotterdam is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000 tot 2015 het sterkst toegenomen; in totaal 5305 waarvan 3471 binnen en 1834 buiten bestaan bebouwd gebied.

Bouw van woningen in het waterbergend deel van de rivier aan restricties verbonden

De Beleidslijn grote rivieren (Ministerie van V&W, 2006) is gericht op het behoud van ruimte voor de grote rivieren. In het stroomvoerend deel van de rivier mag in principe niet gebouwd worden. In het waterbergend deel van de rivier mag uitsluitend gebouwd worden als:

  • het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
  • er geen sprake is van feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
  • er sprake is van een zodanige situering van de uitvoer van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.


De Beleidslijn is niet van toepassing op overige buitendijkse gebieden in het Hoofdwatersysteem (zoals IJburg). Begrenzingen van het rivierbed (buitendijkse gebieden) zijn in 2011 gewijzigd en vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro 2011). In de figuur rivierbed grote rivieren is aangegeven welke rivierbedden in beschouwing zijn genomen.

Buitendijks bouwen populair

In de periode 2000 - 2015 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen buiten het bebouwde gebied relatief sterk toegenomen van 5.070 in 2000 tot 10.542 in 2015; dit is meer dan een verdubbeling. Het aantal nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied is in dezelfde periode toegenomen van 52031 in 2000 tot 60221 in 2015.
In onderstaande tabel zijn gemeenten opgenomen met de grootste toename van het aantal nieuwe woningen in het rivierbed. In Rotterdam is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000 tot 2015 het sterkst toegenomen; in totaal 5305, waarvan 3471 binnen en 1834 buiten bestaan bebouwd gebied.

Gemeente Toename aantal woningen binnen bebouwd gebied 2000 - 2015 Toename aantal woningen buiten bebouwd gebied 2000 - 2015
Rotterdam 3471 1834
Venlo 990 636
Maastricht 728 432
Roermond 301 545
Gennep 289 168
Maassluis -1 443
Dordrecht 304 136
Maasgouw 268 121
Zevenaar 0 371
Alblasserdam 307 0

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-historische waarden behouden zijn (leefbaar en veilig)
  • Nationaal belang: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed grote rivieren
Omschrijving
Aantal nieuwe woningen in buitendijkse gebieden van het hoofwatersysteem met name in het rivierbed van de grote rivieren
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
Het rivierbed is ruimtelijk gedefinieerd door het bestand met de contouren van de Beleidslijn grote rivieren (buitendijksgebied) is van Ministerie V&W (2006). Vanaf 2011 zijn de contouren van het rivierbed vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro 2011). Met ingang van 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) die de registratie van woningen via het Woningregister van het CBS vervangt. Deze cijfers sluiten niet aan op oude statistieken, er is sprake van een trendbreuk. Per saldo registreert de BAG meer verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie. Daarnaast kunnen administratieve onzuiverheden die met de opstart van de BAG te maken hebben, leiden tot een onjuiste volgtijdelijke vergelijking zoals die in de MIR 2016 wordt toegepast. Vandaar dat een aantal additionele correcties toegepast zijn op stand gegevens die CBS heeft gepubliceerd op basis van de BAG. Met deze correcties zijn de standen van 1 januari 2012, 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van de BAG opgehoogd of verlaagd. Hiermee wordt voorkomen dat verschillen in tijdigheid van mutaties in het Woningregister en de BAG leidt tot een onjuiste interpretatie van groei of afname. Meer informatie is opgenomen in 'Trendbreuk BAG'; www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
Telling op basis van Woningregistratie van het CBS. Vanaf 2012 is de bron daarvan gewijzigd waardoor er een trendbreuk optreedt; www.clo.nl/trendbreuk-woningvoorraad

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2015 (indicator 2042, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.