Infrastructuur, 2022

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Netlengte

In Nederland ligt ruim 141 duizend kilometer aan wegen. Lokale wegen die beheerd worden door gemeenten en waterschappen komen het meest voor. 90 procent van alle wegen behoort tot deze categorie. De overige 10 procent zijn rijks- en provinciale wegen. De provincie Noord-Brabant heeft de meeste weglengte binnen haar grenzen, waaronder bijna één zesde deel van alle Nederlandse rijkswegen. Van de provinciale wegen ligt meer dan één op de zes kilometer in Gelderland. Relatief gezien beschikken inwoners van dunbevolkte provincies over meer kilometers infrastructuur dan inwoners van de Randstadprovincies.

Netdichtheid

In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Zeeland is de netdichtheid (het aantal meters infrastructuur per vierkante kilometer) van zowel wegen als spoorwegen overwegend lager dan het landelijk gemiddelde. In de Randstadprovincies en Limburg ligt deze dichtheid boven het landelijk gemiddelde. De provincie Utrecht valt op door de hoge concentratie rijkswegen. In Flevoland is de dichtheid van de provinciale wegen veel hoger dan gemiddeld, terwijl die van de overige infrastructuur onder het landelijk gemiddelde ligt.

Spoorwegennet

Het Nederlandse spoorwegnet is ruim 3000 kilometer lang. Driekwart hiervan is geëlektrificeerd. De niet-geëlektrificeerde sporen liggen voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland. In Gelderland ligt het meeste spoor (542 km) en in Flevoland het minste (67 km). Het spoorwegennet telt 394 stations. De stations dichtheid komt daarmee uit op één station per 7,7 kilometer spoor.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden onder het onderwerp Monitor Infrastructuur en Ruimte van het Compendium voor de Leefomgeving.
  • Meer gegevens over de infrastructuur is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Infrastructuur, 2022

Omschrijving

Autowegennet in Nederland naar beheerder en spoorwegennet naar elektrificatie in Nederland.Netdichtheid per provincie en netlengte per 1000 inwoners per provincie voor rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en spoorwegen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Voor de berekening van de weglengten per provincie is gebruik gemaakt van het Nationaal Wegenbestand (Rijkswaterstaat) en provinciekaart (Kadaster).De spoorvakken zijn afkomstig uit het basisbestand voor de proces "Lengte van Spoorwegen". De stations op basis van het stationsbestand ten behoeve van de nabijheidstatistieken.

Geografische verdeling

-

Andere variabelen

Geen

Verschijningsfrequentie

Eens per jaar

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale waarneming)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Infrastructuur, 2022 (indicator 2096, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.