Verkeer en ruimte

Passeertijd sluizen en ongevallen binnenvaart, 2000-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De passeertijd bij sluizen van het hoofdvaarwegennet neemt toe. Tussen 2008 en 2011 nam het percentage passages dat voldoet aan de normtijd af van 84% naar 79%. Daarnaast nam het aantal ongevallen op binnenwateren vanaf 2006 toe.

Ontwikkeling passeertijd sluizen

Het aantal passages dat aan de ontwikkeling van de passeertijd sluizen voldoet (het percentage passages dat voldoet aan de normtijd) laat voor de hoofdvaarwegen een dalende trend zien. Tussen 2008 en 2011 nam de betrouwbaarheid van de passeertijd af van 84% naar 79%.

Op de binnenvaartwateren is het van groot belang om betrouwbare reistijden te realiseren. De ambitie voor de binnenvaart is een vlot en betrouwbaar hoofdvaarwegennet te realiseren, waarbij gestreefd wordt naar een wachttijd van maximaal dertig minuten voor schepen bij sluizen. Aangezien er geen gegevens over wachttijden beschikbaar zijn wordt de indicator passeertijd bij sluizen gebruikt.

Ongevallen binnenvaart

Het aantal ongevallen op de binnenwateren nam tot 2005 af. In de periode daarna nam het aantal ongevallen echter weer toe, tot 164 in 2010.
Het doel dat wordt nagestreefd is het aantal ongevallen met significante gevolgen -dit zijn ongevallen met grote (im)materiƫle of milieuschade- op de Nederlandse binnenwateren in 2020 door permanente verbetering verder te verminderen tot minder dan 115 per jaar.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Bijlage 6 van de SVIR bevat de essentiƫle onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.

Referenties

Relevante informatie

  • Monitor Nautische Veiligheid
  • RWS (2008-2010). Jaarverslagen: 2008, 2009, 2010

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Passeertijd sluizen op het hoofdverbindingassen water en veiligheid binnenwateren

Omschrijving

Ontwikkeling passeertijd sluizen op het hoofdverbindingassen water en veiligheid binnenwateren.

Verantwoordelijk instituut

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Stuurgroep Nationale Mobiliteitsmonitor (2009). Nationale Mobiliteitsmonitor 2009. Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Passeertijd sluizen en ongevallen binnenvaart, 2000-2011 (indicator 2143, versie 01 , 20 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.