Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 176 t/m 200 van de 466

 1. Stikstof-efficiëntie van de Nederlandse landbouw

  Indicator | 14 oktober 2020

  De stikstof-efficiëntie (NUE) is de verhouding tussen de nuttige afvoer van stikstof (in de vorm van gewassen, dierlijke producten, dierlijke mest) en de aanvoer. Een toename van… meer

 2. Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000- 2019

  Indicator | 12 oktober 2020

  Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28675 in 2000 tot 33625 in 2019, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen… meer

 3. Kwaliteit zwemwaterlocaties, 1998-2019

  Indicator | 8 oktober 2020

  Volgens de normen van de vigerende zwemwaterrichtlijn was in 2019 van de onderzochte zwemwaterlocaties 94,4% van de binnenwateren en 97,8% van de kustwateren veilig voor de… meer

 4. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  In de periode 1990-2018 is de berekende emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna.… meer

 5. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 8 oktober 2020

  In 2017 en 2018 werd bijna 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Deze… meer

 6. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995- 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 7. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2018 nog steeds een… meer

 8. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 9. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel. … meer

 10. Emissiereductiedoelstellingen water

  Indicator | 8 oktober 2020

  Al ongeveer vijftig jaar worden nationaal en internationaal afspraken gemaakt om de emissies van stoffen naar water te verminderen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken,… meer

 11. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 12. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2018 54 respectievelijk 60 procent van de… meer

 13. Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

  Indicator | 8 oktober 2020

  Uitleg van de begrippen 'emissie' en 'belasting'. Emissies zijn de vrachten verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het… meer

 14. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen cadmium, , zink, koper en lood… meer

 15. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2018 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting… meer

 16. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  In 2018 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 17% respectievelijk 21% gedaald ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk doordat de… meer

 17. Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn. … meer

 18. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Ten opzichte van 2017 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gedaald met 17% respectievelijk 21%. Dat wordt veroorzaakt door een forse daling in de af- en… meer

 19. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten en de zware… meer

 20. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

 21. Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2019

  Indicator | 7 oktober 2020

  In 2019 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 6.874 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Zonneparken op land dragen… meer

 22. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2019 buiten bestaand bebouwd gebied met 41 woningen… meer

 23. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de periode 2000 - 2019 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3405 in 2000 tot 9105 in 2019. Het… meer

 24. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2018

  Indicator | 6 oktober 2020

  Tot eind 2018 zijn er bijna 70.000 gebouwde beschermde rijksmonumenten aangewezen. Voor ca. 25.000 daarvan (bestaande uit bijna 33.000 objecten hebben provincies in 2017/2018 een… meer

 25. Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2018

  Indicator | 5 oktober 2020

  De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.