Landbouw en ruimte

Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Door toenemend ruimtegebruik ten behoeve van volkshuisvesting, industrie en wegenbouw neemt het oppervlakte landbouwgrond af. Per toepassing van landbouwgrond treden er flinke verschillen op.

    1980 1990 1995 2000 2001 2002
               
    1 000 ha        
Akkerbouwgewassen 1) 710 805 796 806 798 824
w.o. granen 223 193 185 199 202 204
  knol- en wortelgewassen 2) 296 303 297 292 274 275
  groenvoedergewassen 141 208 225 212 211 220
               
Tuinbouwgewassen 3) 113 104 109 112 110 116
w.v. open grond 104 94 99 101 100 105
  onder glas 9 10 10 10 11 11
               
Gras 1 198 1 096 1 048 1 012 993 1 000
               
Totaal 2 015 2 000 1 953 1 930 1 901 1 940
             
Biologische landbouw . 7 13 26 31 .
               
Bron: CBS (2003). CBS/MC/mei03
1) Vanaf 2002 valt natuurbraak en groenbraak onder akkerbouw; voorheen werden deze gronden niet als beteelde oppervlakten gezien.
2) Aardappelen, suiker- en voederbieten.
3) Vanaf 1986 excl. groen te oogsten erwten en poot- en plantuien.

Ontwikkeling areaal reguliere landbouw

De oppervlakte grasland maakt meer dan de helft uit van de oppervlakte cultuurgrond. Sinds 1980 is het areaal met bijna 17% afgenomen. De oppervlakte snijmaïs (een groenvoedergewas) is sindsdien met 50% toegenomen. Door de ontginning van de IJsselmeerpolders kon de totale oppervlakte cultuurgrond tot 1960 toenemen. Daarna nam het areaal af onder invloed van een toenemend ruimtegebruik voor van met name de volkshuisvesting, industrie en wegenbouw.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de ontwikkeling in de beteelde oppervlakten zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2002 (indicator 0010, versie 04 , 16 mei 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.