Ontwikkelingen in de maatschappij

Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De personenauto levert met ruim 75% verreweg het grootste aandeel in het personenvervoer. Het aandeel van de trein is in 2003 gedaald.

Personenauto blijft meest populair

Het aandeel van de personenauto in het totale binnenlandse personenvervoer is tussen 1985 en 2003 gestegen van 74% naar bijna 77%. Reizen per personenauto blijft daarmee dus het meest populair. Het aandeel van de trein nam eind jaren tachtig door de invoering van de OV-kaart sterk toe en fluctueert sinds het begin van de jaren negentig rond de 8%, terwijl het aandeel bus/tram/metro is afgenomen van 4,4% in 1985 naar 3,5% in 2003. Een toename van het personenvervoer heeft een direct gevolg op de toename van de milieudruk (luchtverontreiniging en geluidshinder).

Beleidsontwikkelingen versus autonome ontwikkelingen

Het overheidsbeleid is er op gericht het personenautogebruik te verminderen. Overheidsmaatregelen heben zich gericht op de brandstofaccijnzen en de vaste autobelastingen. Verder hebben het ABC-locatiebeleid, het stimuleren van carpoolen, voorlichting onder het motto 'de auto kan best een dagje zonder u', het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, en dergelijke ook enige gunstige invloed gehad. Een groot aantal andere ontwikkelingen hebben in ertoe bijgedragen dat tussen 1985 en 2003 het personenautogebruik toch met bijna 50% is toegenomen. Dit komt voor eenderde deel door de groei van de bevolking, en voor tweederde deel door inkomensgroei, sociaal-culturele trends, ruimtelijke spreiding en weguitbreidingen (RIVM, 2003).

Technische toelichting

De cijfers hebben betrekking op het aantal reizigerskilometers van Nederlanders op Nederlands grondgebied. Een reizigerskilometer is gedefinieerd als het vervoer van 1 reiziger over 1 kilometer.De in de tekst genoemde aandelen van de personenauto, trein en bus/tram/metro zijn berekend als percentage van het totale binnenlandse personenvervoer. Binnen het totale binnenlandse personenvervoer worden ook nog brom-/snorfiets, fiets, lopen en 'overige vervoerswijzen' onderscheiden (CBS, 2004).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over verkeers- en vervoersprestaties zijn te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Reizigerskilometers in het personenvervoer, 1985-2003 (indicator 0024, versie 04 , 7 juni 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.