Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Stof Emissies naar water 1)
  1990 1995 1999 2000 2001*
 
  1 000 kg  
 
N-totaal 82 600 78 400 77 800 76 200 75 400
P-totaal 18 300 11 300 10 700 9 300 9 100
 
Cadmium (Cd) 4,86 1,62 1,19 1,18 1,18
Chroom (Cr) 50,3 38,2 34,2 31 31
Koper (Cu) 209 206 220 200 201
Kwik (Hg) 3,44 1,69 0,976 0,739 0,743
Lood (Pb) 180 142 140 137 138
Nikkel (Ni) 52,3 38,3 33,7 28,5 28,4
Zink (Zn) 603 464 423 420 414
Arseen (As) 8,06 5,49 6,35 5,54 5,52
 
Benzeen 225 120 116 132 141
Benzo(a)pyreen 2,77 2,55 0,538 0,54 0,565
Ethylbenzeen 4,1 7,45 5,7 3,82 3,74
Fluorantheen 9,06 8,34 2,72 2,64 2,61
PAK (6 van Borneff) 17,1 14,5 4,28 4,08 4,11
Tolueen 475 298 297 338 362
Xylenen 180 171 164 165 164
 
Chloriden 956 000 360 000 1 067 000 1 589 000 1 526 000
 
  kg  
 
1,2-Dichloorethaan 8 000 1 920 2 100 1 540 1 390
Hexachloorbutadieen 1,09 0,175 0,01 0,01 0,0098
1,1,1-Trichloorethaan 122 91,1 27 33,1 32,6
Trichlooretheen 66 800 516 190 848 828
DRINS 8,92 2,82 0,9 1,1 1,08
 
Bron: CCDM (2002). CBS/MC/okt02
1) De som van de emissies op riool (indirect) en op oppervlaktewater (direct).

Ontwikkeling emissies naar water

De daling in de emissies zet zich voor een groot aantal stoffen voort. Bij de puntbronnen zijn voor de meeste stoffen in de periode 1985-1995 emissiereducties tot 95% behaald. Het verder terugdringen van de emissies zal de komende jaren met name gericht zijn op de aanpak van diffuse bronnen, atmosferische depositie en buitenlandse bronnen (zie ook Emissiereductiedoelstellingen water).

Toelichting begrippen emissie en belasting

De tabel geeft de totale emissie vanuit de diverse bronnen. Een deel van de emissie wordt via het rioolstelsel afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 is dus veelal lager. Elders worden de begrippen Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities toegelicht.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar water, 1990-2001 (indicator 0083, versie 03 , 1 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.