Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De uitstoot door wegvoertuigen van koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS) en in mindere mate fijn stof vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan voor het merendeel op autosnelwegen bij hoge temperaturen van de motor.

Door wegverkeer verreden voertuigkilometers

Van het totaal aantal voertuigkilometers in 2017 is ongeveer de helft verreden op autosnelwegen, 30 procent op landelijke wegen en 20 procent binnen de bebouwde kom.

Emissies CO, VOS en fijnstof vooral binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom wordt relatief de meeste koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) door wegvoertuigen uitgestoten. Dit komt vooral doordat daar het rijden met een koude motor plaatsvindt. Bij een koude motor werkt de katalysator nog niet naar behoren. Daarnaast ontstaat relatief meer emissie in de bebouwde kom door de manier van rijden (veel optrekken en afremmen). Dat is tevens de oorzaak van de hogere emissies van fijn stof in de bebouwde kom.

Meeste emissies NOx op autosnelwegen

Stikstofoxiden (NOx) ontstaan vooral bij een hoge motortemperatuur. Hierdoor vindt dit proces relatief meer plaats bij hoge snelheden (autosnelwegen).
Het toepassen van de driewegkatalysator (voor benzine en LPG), uitlaatgasrecirculatie en selectieve katalytische reductie (voor diesel) vermindert de uitstoot van NOx aanzienlijk. De verschillen in de emissie per voertuigkilometer tussen de wegtypen zijn daardoor klein geworden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Zie de database StatLine van het CBS voor meer gegevens over de emissies van stoffen naar de lucht.
  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail worden bekeken op de website van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
31
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
15
versie‎
07

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2017 (indicator 0132, versie 30,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.