Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar water door consumenten, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1999 2000 2001 w.v.  
            direct indirect
               
Nutriënten 1 000 kg            
Stikstof (als totaal-N) 49 800 52 600 54 200 54 600 55 100 542 54 600
Fosfor (als totaal-P) 5 310 5 610 5 780 5 830 5 880 58 5 820
               
Metalen              
Cadmium (Cd) 0,712 0,754 0,779 0,785 0,792 0,006 0,786
Chroom (Cr) 2,85 3,02 3,11 3,14 3,17 0,022 3,15
Koper (Cu) 113 122 136 127 130 2,52 127
Kwik (Hg) 0,271 0,271 0,28 0,282 0,285 0,002 0,283
Lood (Pb) 68,4 71,6 73,6 74,3 75 1,07 73,9
Nikkel (Ni) 7,12 7,54 7,79 7,85 7,92 0,055 7,86
Zink (Zn) 253 230 212 212 209 7,49 201
               
Bron: CCDM, 2003. CBS/MC/sep03/0139

Ontwikkelingen en maatregelen

De wateremissies door consumenten worden enerzijds veroorzaakt door de directe uitscheiding via urine en faeces (o.a. nutriënten) en anderzijds door het gebruik van producten en de toepassing van bouwmetalen in woonhuizen. Waterleidingsbuizen en vuurwerk zijn bronnen van koperemissies. Lood is voornamelijk afkomstig uit loodslabben van woningen en waterleidingsbuizen. De emissie van zink is een gevolg van de corrosie en afspoeling van zinken dakgoten. Via afspraken met de bouwmetaalindustrie worden de komende jaren productverbeteringen doorgevoerd. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar nieuwe legeringen van metalen, het toepassen van coatings en alternatief materiaalgebruik. Op termijn moet dit leiden tot emissiereducties van circa 50% na invoering (VROM, 2001).

Wat zijn directe en indirecte emissies?

De tabel vermeldt de emissies vanuit de diverse bronnen. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. De lozingen op het riool komen pas na zuivering in het oppervlaktewater (indirect). Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Referenties

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.
  • VROM, 2001. Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen. Notitie in het kader van NMP4. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar water door consumenten, 1990-2001 (indicator 0139, versie 04 , 12 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.